Nie tylko brak waloryzacji świadczeń razi internatów. Dodatkowo:

1) Zamiast radykalnej podwyżki renty rodzinnej będzie dodatek dla niektórych pobierających tą rentę.

2) Świadczenie wspierające postrzegane jest jako dla osób najciężej poszkodowanych.

Reklama

Niepełnosprawni protestują na brak waloryzacji zasiłku pielęgnacyjnego

Po publikacjach Infor.pl o braku waloryzacji zasiłku pielęgnacyjnego (obecnie jako świadomej decyzji rządu) Internauci tak zareagowali:

Infor.pl
Infor.pl
Infor.pl
Infor.pl
INFOR
Infor.pl
INFOR

Co to jest zasiłek pielęgnacyjny i komu przysługuje?

Zasiłek pielęgnacyjny należy do świadczeń opiekuńczych wymienionych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Ma on na celu częściowe pokrycie wydatków, wynikających z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Osobami uprawnionymi do otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego są:

  • niepełnosprawne dziecko;
  • osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16. roku życia legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także
  • staruszkowie (osoby, które ukończyły 75 lat).

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.

Przepisy określają kilka sytuacji, gdy zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje. Dotyczy to m.in. osoby umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie czy uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Kiedy zasiłek pielęgnacyjny wzrośnie?

Obecnie zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł (od 1 listopada 2019 r.).

WAŻNE! Kwota zasiłku pielęgnacyjnego podlega co 3 lata weryfikacji, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin.

Kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłku rodzinnego oraz kryterium uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, a także wysokość świadczeń rodzinnych, w tym wysokość zasiłku pielęgnacyjnego (z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego) podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Próg wsparcia dochodowego rodzin bada i przedstawia Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

W 2024 r. przypada termin takiej weryfikacji,, która - co warte podkreślenia - nie oznacza konieczności automatycznej podwyżki zasiłku.

Reklama

W odpowiedzi na interpelację poselską nr 1070 w sprawie weryfikacji zasiłku pielęgnacyjnego wiceminister Sebastian Gajewski w lutym 2024 r. informował, iż "obowiązująca od 1 stycznia 2024 r. ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (…) zmieniła dotychczasowy system świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów przez wprowadzenie od 1 stycznia 2024 r. do systemu prawnego nowego świadczenia – świadczenia wspierającego kierowanego bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18 r. życia oraz modyfikację warunków przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, w związku ze zmianą ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych".

Aktualnie Rada Ministrów proponujeutrzymanie dotychczasowej wysokości kryteriów dochodowych i kwot świadczeń rodzinnych, co w praktyce oznaczałoby brak podwyżki zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2024 r.

Powodem braku weryfikacji świadczeń rodzinnych i kryteriów dochodowych jest w opinii osób niepełnosprawnych i starszych m.in. funkcjonujący program 800+,świadczenie Dobry Start w wysokości 300 zł oraz nowy Program „Aktywny rodzic”, który wejdzie w życie jeszcze w tym roku. Na te programy są kierowane środki budżetowe z ominięciem ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Pismo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - odpowiedź na zapytaniem o to, czy będzie podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego:

„Informujemy, że zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 323), kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłku rodzinnego: kryterium ogólne i kryterium dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym oraz kryterium uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, a także wysokość świadczeń rodzinnych, w tym wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Próg wsparcia dochodowego rodzin bada i przedstawia Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

W świetle wyżej przytoczonego art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, wysokość kwot kryterium dochodowego, uprawniającego do zasiłku rodzinnego, kryterium uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz kwot ww. świadczeń rodzinnych, podlega procedurze weryfikacji, nie oznaczającej jednak obowiązkowej zmiany wysokości weryfikowanych kwot. Decyzje w zakresie ww. kwot, które zaczną obowiązywać od 1 listopada 2024 r., zostaną podjęte do 15 sierpnia br.

Jednocześnie informujemy, że w świetle wprowadzonych ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym nowych rozwiązań, osoby z niepełnosprawnościami, w tym jak najbardziej także osoby otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny, od 1 stycznia 2024 r. mogą ubiegać się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych o nowe świadczenie wspierające, kierowane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18 roku życia. Takie rozwiązanie ukierunkowane jest na upodmiotowienie osoby z niepełnosprawnościami, tak aby dorosła już osoba niepełnosprawna mogła decydować jak wykorzystywane ma być otrzymywane wsparcie, np. na pokrycie wydatków związanych z opieką sprawowaną przez jej opiekuna.

Zgodnie z ww. ustawą, świadczenie wspierające przysługuje bez względu na dochody osiągane przez osobę z niepełnosprawnościami lub członków jej rodziny (brak kryterium dochodowego), jest wolne od egzekucji i niezależnie od innych form wsparcia otrzymywanych przez osoby niepełnosprawne jak również przez ich opiekunów.

Aby uzyskać świadczenie wspierające, osoba z niepełnosprawnością musi najpierw uzyskać w wojewódzkim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności (wojewoda) decyzję ustalającą odpowiedni poziom potrzeby wsparcia, wydaną w ramach zmodyfikowanego systemu orzecznictwa o niepełnosprawności (na poziomie od 70 pkt do 100 pkt). Wnioski o ww. decyzje można składać w wojewódzkim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności (wojewoda) począwszy od 1 stycznia 2024 r.

Przy ustalaniu potrzeby wsparcia pod uwagę brana jest m. in. zdolność osoby niepełnosprawnej do samodzielnego wykonywania określonych czynności lub zadań związanych z codziennym funkcjonowaniem. Istotne jest też, że prawo do złożenia wniosku o ustalenie osobie niepełnosprawnej poziomu potrzeby wsparcia jest niezależne od daty powstania niepełnosprawności czy rodzaju posiadanego przez te osoby stopnia niepełnosprawności.

Wysokość świadczenia wspierającego jest powiązana z wysokością renty socjalnej i wynosi od 40 % do 220% renty socjalnej – w zależności od poziomu potrzeby wsparcia, czyli ilości przyznanych punktów. Wraz z coroczną waloryzacją renty socjalnej, corocznej waloryzacji będzie podlegała także wysokość świadczenia wspierającego”.

Zasiłek pielęgnacyjny. Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny składa się w urzędzie miasta lub gminy. Można zrobić to w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu Emp@tia.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające wiek dziecka oraz niepełnosprawność. Nie dotyczy to sytuacji, gdy zasiłek pielęgnacyjny ma być przyznany osobie, która ukończyła 75 lat.

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego co do zasady przyznaje się na czas nieokreślony. Jeżeli jednak orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, to prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

więcej w publikacji: Zasiłek pielęgnacyjny 2024 i 2025 r. Wioleta Matela-Marszałek