Zasiłki wypłacane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych nie będą waloryzowane (waloryzacja ustawowa co trzy lata). Informacja ta wywołała poruszenie u osób liczących na te zasiłki. W przypadku zasiłku rodzinnego jest to szczególnie dolegliwe, gdyż jest 7 dodatków do tego zasiłku (wymieniamy .

Reklama

Zasiłek rodzinny - bunt Internautów

Gosia - Najniższa krajowa idzie w górę rodzinne nie. Już dawno mi nie przysługuje bo przekraczam.Ukraina wszystko dostaje polskie dzieci nie…

Nikita - Bo państwo polskie wspiera patologię ( czytaj alkoholików). Weźmy samotnego rodzica, który stracił pracę i chce skorzystać na chwilę z pomocy. Dostaje alimenty na dziecko, których wysokość przekracza dochód na osobę. Jest za bogaty aby liczyć na pomóc państwa. Ale patologia dostaje.

… - 674 progiem dochodu? Kpina z ludzi...taki próg mają renciści lub emeryci,ale ta grupa nie ma dzieci na wychowaniu...Wsparcie na papierze przez tekturowy rząd obcej agentury.…

Maniek - To kryterium ... jest ktoś w ogóle komu nie przekracza? Specjalnie takie niskie aby nikt nie dostał ale jak ładnie wygląda napis - POMOC OD PAŃSTWA

Aga - Pracuję w markecie na rękę mam 2800 wychowuję sama syna ma 16 lat. Od x lat nie mam rodzinnego bo przekracza dochód żart jakiś. Nawet z moich 400zl alimentów zabrali złotówka za złotówkę bo przekroczyło mi o 70 zł. Czasami się zastanawiam czy dobrze robię że pracuję od ponad 12 lat.

Źródło: Rząd nie zwaloryzuje zasiłku rodzinnego. Tylko 95 zł dla osób z dochodem do 674 zł. Kwoty te zostaną z nami na dłużej

Zasiłek pielęgnacyjny - Osoby niepełnosprawne i starsze protestują przeciw brakowi waloryzacji

Po publikacjach Infor.pl o braku waloryzacji zasiłku pielęgnacyjnego internauci tak zareagowali:

Infor.pl
grafika / Infor.pl
Infor.pl
Infor.pl

Nie tylko brak waloryzacji świadczeń razi internatów. Dodatkowo:

1) Zamiast radykalnej podwyżki renty rodzinnej będzie dodatek dla niektórych pobierających tą rentę.

2) Świadczenie wspierające postrzegane jest jako dla osób najciężej poszkodowanych

3) a renta wdowia będzie na początek miała poziom 15% (ale można połączyć rentę wdowią z wypłatą gwarantowaną o czym w tym artykule: Można połączyć dwa świadczenia: 1) Renta wdowia i 2) Udział w emeryturze zmarłych: męża albo żony [wypłata gwarantowana]

Reklama

Ile wynosi zasiłek rodzinny? Ta wysokość tłumaczy wzburzenie internautów i pytanie dlaczego nie ma waloryzacji?

Wysokość zasiłku rodzinnego uzależniona jest od wieku dziecka i wynosi:

  • 95 zł na dziecko w wieku od 0 – do 5 lat,
  • 124 zł na dziecko w wieku od 6 – do 18 lat,
  • 135 zł na dziecko w wieku od 19 – do 24 lat.

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeśli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

DODATEK nr 1 Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA wypłacany jest jednorazowo w kwocie 1000 zł. Przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli wniosek o jego przyznanie zostanie złożony przed ukończeniem przez dziecko 1 roku życia.

DODATEK nr 2 Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO

DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO przyznawany jest na okres: 24 miesięcy – przy sprawowaniu opieki nad jednym dzieckiem, 36 miesięcy – przy sprawowaniu opieki nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu, 72 miesiące – przy sprawowaniu opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Osobie przysługuje jeden dodatek w wysokości 400 zł miesięcznie, niezależnie od liczby dzieci pozostających pod jej opieką.

DODATEK nr 3 Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA

DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka: ponieważ drugi z rodziców dziecka nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany albo powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone. Wypłacany jest miesięcznie w wysokości 193 zł na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci. Kwota ta podlega podwyższeniu o 80 zł, w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnoprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

DODATEK nr 4 Z TYTUŁU WYCHOWYWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ

DODATEK Z TYTUŁU WYCHOWYWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ przysługuje w kwocie 95 zł miesięcznie na trzecie i każde następne dziecko w rodzinie. Przy określaniu liczby dzieci w celu ustalenia prawa do niniejszego dodatku brane są pod uwagę wyłącznie dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

DODATEK nr 5 Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

DODATEK Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO przyznawany jest w wysokości 90 zł miesięcznie na dziecko w wieku do 5 roku życia i w wysokości 110 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeśli legitymuje się ono orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

DODATEK nr 6 Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

DODATEK Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO wypłacany jest jednorazowo w wysokości 100 zł na dziecko. Przysługuje również na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne tzw. „zerówkę”. Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto dany rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek złożony po terminie nie będzie rozpatrywany.

DODATEK nr 7 Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

DODATEK Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA przyznawany jest na okres 10 miesięcy i przysługuje:

Wariant 1 w wysokości 113 zł miesięcznie, w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,

Wariant 2 w wysokości 69 zł miesięcznie, w celu zapewnienia dziecku możliwości dojazduz miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadpodstawowej.

Dodatku do zasiłku rodzinnego nie można otrzymać jak nie ma się przyznanego zasiłku. Te świadczenia są powiązane ze sobą.

Co to jest zasiłek rodzinny? Kto go otrzyma? Jakie warunki trzeba spełnić?

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Przyznawany jest na okres zasiłkowy od 1 listopada 2024 r. do 31 października 2025 r.

Kryteria dochodowe: W przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może dochód przekraczać kwoty 674 zł netto. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium jest wyższe i wynosi 764 zł netto na członka rodziny.

Dochód ustala się na podstawie dochodu z roku poprzedzającego okres zasiłkowy. To rok bazowy.

WAŻNE! Dochód z roku bazowego dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany.

Uwzględnia się też jednocześnie aktualną sytuację rodziny tzn. utratę dochodu lub jego uzyskanie po roku bazowym.

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje w 2024 r. (żadnych zmian w stosunku do lat poprzednich):

rodzicom,jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,opiekunowi faktycznemu dziecka – tj. osobie, która wystąpiła do sądu o przysposobienie dziecka,osobie uczącej się – tj. osobie pełnoletniej uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony,

jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne.

Kto nie otrzyma zasiłku rodzinnego?:

dziecko lub osoba ucząca się pozostaje w związku małżeńskim lub przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie) albo w pieczy zastępczej;pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd chyba, że:rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,ojciec dziecka jest nieznany (w takim przypadku konieczne będzie przedłożenie zupełnego aktu urodzenia dziecka z odpowiednią adnotacją),powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieka naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.