Dodatek pielęgnacyjny: Co to za świadczenie i komu przysługuje?

Dodatek pielęgnacyjny jest dodatkowym świadczeniem finansowym, które otrzymują osoby wymagające wsparcia w związku z ich pogorszonym stanem zdrowia. Jest on przeznaczony dla osób, które są całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo też dla tych, które ukończyły 75 lat. Świadczenie to można otrzymać jako dodatek do emerytury lub renty. Jest on wypłacany co miesiąc przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dodatek pielęgnacyjny. Z wnioskiem czy bez?

Reklama

O tym, czy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku pielęgnacyjnego, decyduje wiek osoby zainteresowanej.Bowiem dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest w dwojaki sposób, zależnie od ukończonych lat życia.

Reklama

Osoba, która jest całkowicie niezdolna do pracy oraz samodzielnej egzystencji, a nie ukończyła 75. roku życia, musi złożyć odpowiedni wniosek o przyznanie tego świadczenia. W tej sytuacji wymagane jest zaświadczenie o stanie zdrowia w formie druku OL-9 – wypełnia go lekarz prowadzący. Aby dodatek pielęgnacyjny został przyznany osobie mającej mniej niż 75 lat, komisja lekarska ZUS (lekarz orzecznik ZUS) musi stwierdzić jej całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji. W tym przypadku wiek wnioskującego o wypłatę świadczenia nie jest istotny. Brany pod uwagę jest wyłącznie stan jego zdrowia.

Dodatek pielęgnacyjny dla osoby, która ukończyła 75 lat. Dodatek pielęgnacyjny z urzędu otrzymuje każda osoba, która ukończyła 75 lat. W tej sytuacji nie jest konieczne składanie wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Bowiem wszystkim seniorom po 75. roku życia ZUS z tzw. automatu przyznaje prawo do tego świadczenia. Jest ono wypłacane wraz z emeryturą.

Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny?

Wysokość dodatku pielęgnacyjnego - podobnie jak wysokość rent i emerytur - podlega waloryzacji. Waloryzacja świadczenia zwiększa jego wartość pieniężną. Zabezpiecza ona jego wysokość przed inflacją. Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych oraz świadczeń i dodatków pieniężnych odbywa się zazwyczaj raz w roku. Jest ona przeprowadzana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 rokuo emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowe kwoty obowiązują od 1 marca danego roku kalendarzowego do końca lutego roku następnego. Obecnie dodatek pielęgnacyjny od 1 marca 2024 roku wynosi 324,39 zł. Kwota ta będzie obowiązywać do końca lutego 2025.

Kto nie otrzyma dodatku pielęgnacyjnego?

Dodatku pielęgnacyjnego nie otrzymają osoby, które:

  • nie mają stwierdzonej całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, a przy tym nie ukończyły 75 lat;
  • przebywają w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym powyżej 2 tygodni w ciągu miesiąca;
  • pobierają zasiłek pielęgnacyjny (można otrzymać tylko jedno z tych świadczeń: albo dodatek albo zasiłek).