Komu przysługuje prawo do świadczenia kompensacyjnego?

Świadczenie kompensacyjne to rodzaj świadczenia przedemerytalnego, które przysługuje nauczycielom. Po przyznaniu go, można pobierać je aż do emerytury. Jednak aby mieć do niego prawo, trzeba spełnić określone warunki:

 • osiągnąć odpowiedni wiek,
 • mieć okres składkowy i nieskładkowy w rozumieniu ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynoszący 30 lat, w tym 20 lat wykonywania pracy „nauczycielskiej” w określonego rodzaju placówkach w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć,
 • rozwiązać stosunek pracy.
Reklama

Ile trzeba mieć lat, żeby dostać świadczenie kompensacyjne?

Wiek, który należy osiągnąć, aby uzyskać prawo do świadczenia kompensacyjnego, będzie się w najbliższych latach zmieniał.

Wiek dla kobiet:

co najmniej 59 lat – w latach 2031–2032.

Wiek dla mężczyzn:

co najmniej 64 lata – w latach 2031–2032.

Praca w tych placówkach uprawnia do świadczenia kompensacyjnego

Aby nabyć prawo do świadczenia kompensacyjnego, bezpośrednio przed złożeniem wniosku o jego przyznanie trzeba pracować jako nauczyciel, wychowawca lub inny pedagog, w następujących placówkach:

 • publiczne i niepubliczne przedszkola,
 • publiczne i niepubliczne szkoły z wyjątkiem niepublicznych szkół nieposiadających uprawnień szkoły publicznej,
 • publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego,
 • młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
 • młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
 • specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży, które wymagają specjalnej organizacji nauki oraz szczególnych metod pracy i wychowania,
 • ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, które umożliwiają:
 • dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, które są organizowane na podstawie odrębnych przepisów,
 • dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną jest niepełnosprawność intelektualna, realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego), obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
 • placówki, które zapewniają uczniom opiekę i wychowanie w czasie, gdy uczą się poza miejscem, w którym mieszkają na stałe.

Jak obliczyć staż pracy jako nauczyciel?

Obliczając staż pracy wykonywanej jako nauczyciel, uprawniający do omawianego świadczenia, trzeba pamiętać o przestrzeganiu konkretnych zasad:

 • nie wlicza się do niego okresów pracy wykonywanej w niższym wymiarze niż ½ etatu,
 • nie wlicza się do niego okresów niewykonywania pracy, za które było pobierane wynagrodzenie lub świadczenie z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, a więc np. okresów niezdolności do pracy, urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego, czy urlopu dla poratowania zdrowia.

Od 1 marca 2024 r. kwota najniższego nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, analogicznie jak w latach poprzednich, jest równa kwocie najniższej emerytury i wynosi 1780,96 zł. Jednak najwyższy odsetek osób, które je pobierają, otrzymuje je w wysokości od 4000,01 zł do 4500,00 zł.