W sumie do rozdysponowania w programie jest 100 tys. zł.

Dofinansowania do ekologii

Działania, które mogą być dofinansowane, obejmują m.in. organizację warsztatów ekologicznych i przyrodniczych, szkoleń z zakresu edukacji ekologicznej, a także działania mające na celu dbałość o lokalne środowisko naturalne, takie jak sadzenie lasu, sprzątanie terenów zielonych czy działania dotyczące eko-upraw.

Reklama

Zasady składania wniosków

Jedno Koło Gospodyń Wiejskich (KGW) może złożyć tylko jeden wniosek. W sytuacji, w której KGW złoży więcej niż jeden wniosek, żaden wniosek nie będzie rozpatrywany. Wnioski można składać do 31 lipca.

Fundacja informuje, że granty nie mogą być przeznaczone na działania, które nie przyczyniają się do zwiększenia świadomości ekologicznej członkiń KGW oraz ich społeczności lokalnych, w szczególności na zakup indywidualnego sprzętu przeznaczonego dla osoby potrzebującej oraz działania sponsoringowe.

Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie zwycięskich projektów nastąpi do 30 września.