Minimalna emerytura wymaga odpowiedniego stażu pracy (kobiety 20 lat, mężczyźni 25 lat).

Planowana przez rząd nowelizacja kodeksu pracy ułatwia wykazanie tych lat.

Przykład

Emeryt 15 lat przepracował na umowę o pracę. Przechodząc na emeryturę zaliczono mu dodatkowo do stażu pracy 10 lat pracy na umowie zlecenia oraz 4 lata prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Reklama

Rząd przewiduje, że do stażu pracy będą zaliczane niektóre okresy niepodlegania ubezpieczeniom społecznym, przewidziane w przepisach szczególnych, które wiążą się z wykonywaniem pracy lub działalności co do zasady stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych (np. wykonywanie pracy na podstawie umowy o świadczenie usług przez uczniów szkół ponadpodstawowych lub studentów do ukończenia 26 lat).

Reklama

Te okresy będą potwierdzane zaświadczeniem wydawanym przez ZUS.

Działalność gospodarcza i umowy zlecenia a staż pracy

Założenia projektu nowelizacji Kodeksu pracy:

1) Do stażu pracy wliczamy także okres wykonywania pracy na umowie-zleceniu czy na podstawie indywidualnej działalności gospodarczej.

2) Rząd wskazał, że w obecnych realiach prace tego samego rodzaju wykonywane są na podstawie różnych stosunków prawnych i w różnych formach, co często wprost wynika z przepisów prawa. Przykład? Radca prawny może wykonywać zawód w stosunku pracy, stosunkach cywilnoprawnych, prowadząc indywidualną działalność gospodarczą czy jako wspólnik spółki partnerskiej.

Reklama

3) Ustalanie stażu pracy wyłącznie z odwołaniem się do okresów zatrudnienia na podstawie stosunku pracy prowadzi do nierównego traktowania.

4) W rządowej informacji wskazano, że aktualne rozwiązanie utrudnia dostęp do niektórych uprawnień pracowniczych i stanowisk, na których wymagane jest posiadanie określonego stażu pracy. Chodzi także m.in. o prawo do nagrody jubileuszowej czy dodatku stażowego.

5) Do okresu zatrudnienia – poza wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy i stosunków służbowych – wliczany był ogólny czas wykonywania pracy i prowadzenia działalności, jeśli stanowiły one podstawę do ubezpieczeń społecznych.

W informacji rządowej czytamy w tej sprawie:

"Mowa tu np. o okresach wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia. Chodzi także o umowę o świadczenie usług, do których zgodnie Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące prowadzenia działalności pozarolniczej, w tym w szczególności – indywidualnej działalności gospodarczej, pełnienia mandatu posła, posła do Parlamentu Europejskiego lub senatora, wykonywania odpłatnie pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, pełnienia czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego, a także odbywania służby zastępczej czy wykonywania pracy z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych."