Źródłem dofinansowania jest program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością.

Reklama

Dofinansowanie jest do zakupu samochodu dla osób niepełnosprawnych, które poruszają się przy pomocy wózka inwalidzkiego i dla jego opuszczenia potrzebują pomocy (nie mogą tego zrobić samodzielnie). Jest to więc wsparcie dla osób z poważnymi niepełnosprawnościami. Z programu może skorzystać osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, która nie jest w stanie w żadnej sytuacji i na żadnym dystansie poruszać się bez użycia wózka inwalidzkiego oraz nie jest w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu.

Dopłata PFRON - 4 progi dofinansowania zakupu samochodu

Progi cenowe zakupu dostosowanego samochodu osobowego są dofinansowywane kumulatywnie.

Ścieżka 1. Osoba niepełnosprawna jest kierowcą samochodu o wartości do 300 000 zł. Dofinansowanie PFRON do kwoty wydanej na zakup samochodu do 150.000,00 zł - 80%. Limity są tu takie dla tych samochodów dostosowanych do ich prowadzenia przez osobę niepełnosprawną, o których mowa w par. 10 ust. 3 pkt 1 Programu:
1) do kwoty 150.000,00 zł - 80%,
2) nadwyżka ponad kwotę 150.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł - 50%,
3) nadwyżka ponad kwotę 250.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł - 30%,
4) nadwyżka ponad kwotę 300.000,00 zł - 0%;Ścieżka 2. Opiekun osoby niepełnosprawnej prowadzi samochód o wartości do 230 000 zł. Dofinansowanie PFRON do kwoty wydanej na zakup samochodu do 130.000,00 zł - 85%. Limity są tu takie:
1) do kwoty 130.000,00 zł - 85%,
2) nadwyżka ponad kwotę 130.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł - 50%,
3) nadwyżka ponad kwotę 200.000,00 zł do kwoty 230.000,00 zł - 30%,
4) nadwyżka ponad kwotę 230.000,00 zł - 0%.O czym informuje PFRON?

Wnioski można składać do 31 marca 2024 r. wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia, do którego dostęp znajdziesz pod linkiem https://sow.pfron.org.pl/logowanie. Do złożenia wniosku potrzebne jest:
1) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne),
2) aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione na druku dedykowanym do programu,
3) ważne prawo jazdy kat. B (w sytuacji gdy ubiegasz się o auto dla kierowcy z niepełnosprawnością),
4) pełnomocnictwo (w sytuacji gdy wniosek składa pełnomocnik osoby z niepełnosprawnością),
5 )postanowienie o ustanowieniu opieki prawnej – jeżeli dotyczy,
6) zarejestrowane konto w SOW, aktywny adres e-mail i profil zaufany.

Po upływie terminu składania wniosków, w każdym Oddziale Funduszu utworzona zostanie lista rankingowa złożonych wniosków, wg sumy uzyskanych punktów za spełnianie poszczególnych kryteriów programu. Kryteria punktowe są następujące:
1) osoby niepełnosprawne w wieku powyżej 65 roku życia – 1 punkt,
2) osoby niepełnosprawne w wieku do 4 roku życia – 1 punkt,
3) osoby niepełnosprawne w wieku od 4 do 65 roku życia – 2 punkty,
4) jeśli we wspólnym gospodarstwie domowym są co najmniej 2 osoby z niepełnosprawnością spełniające warunki udziału w programie, a samochód zostanie dostosowany do ich wspólnego podróżowania – można uzyskać dodatkowy 1 punkt.Jeden punkt uzyskają także osoby w wieku powyżej 65 roku życia, jeżeli są aktywne zawodowo. W takim przypadku złożą oświadczenie, że są zatrudnione na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, a zatrudnienie rozpoczęło się, co najmniej na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku oraz że w tym okresie nie przebywały na urlopie bezpłatnym. Analogiczne oświadczenie złożą także osoby prowadzące działalność gospodarczą.

W przypadku gdy więcej niż jeden wniosek uzyska taką samą ilość punktów wnioski uszeregowane zostaną według daty i godziny złożenia wniosku.