Kto może przejść na emeryturę?

Na emeryturę mogą przejść osoby, które:

• skończą 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni) po 30 września 2017,
• skończą 60 lat lub 65 lat wcześniej, ale nie należą do grupy z podwyższonym wiekiem emerytalnym (szczegóły: art. 24 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.),
• osiągnęły podwyższony wiek emerytalny, ale nie mają jeszcze przyznanej powszechnej emerytury.

Jak złożyć wniosek o emeryturę?

Reklama

Istnieje kilka sposobów dostarczenia wniosku do ZUS. Obok osobistej wizyty w oddziale, można wybrać drogę internetową - przez profil na PUE ZUS. W tym przypadku wymagane jest jednak uwierzytelnienie wniosku za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub podpisu elektronicznego. Istnieje też możliwość wykorzystania pośrednictwa operatora pocztowego i polskiego urzędu konsularnego.

Reklama

Jakie dodatkowe dokumenty przygotować?

Do wniosku należy załączyć: i

Reklama

W przypadku składania wniosku przez PUE, należy pamiętać o wymaganiach dotyczących załączników. Rozmiar pojedynczego nie może przekraczać 1MB, a wszystkich łącznie (może być ich maksymalnie 5) - 3,5 MB. W nazwach plików nie mogą występować znaki białe, diakrytyczne czy specjalne. Dopuszczalne formaty dokumentów to: .png, .pdf, .jpg.

Jak wypełnić wniosek?

  • przez PUE ZUS:

Po zalogowaniu się na swoim profilu należy wybrać zakładkę Usługi - Katalog Usług Elektronicznych - Złożenie dokumentu ZUS Rp - 1E- Przejdź do usługi. Wówczas na ekranie pojawi się się formularz do wypełnienia i uwierzytelnienia przez profil zaufany lub podpis elektroniczny. Po wysłaniu wniosku, w menu Dokumenty i wiadomości pojawi się automatyczne generowane Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia, czyli dowód przyjęcia dokumentu przez ZUS. Oryginały załączonych do wniosku dokumentów elektronicznych muszą zostać dostarczone do oddziału osobiście bądź pocztą.

  • osobiście lub pocztą:

Wybór tej opcji wiąże się z koniecznością dostarczenia wniosku w formie papierowej.

Formularze można pobrać ze strony www. zus.pl i wydrukować. Są one również udostępniane przez punkt informacyjny w sali obsługi klientów każdego oddziału ZUS.

Kiedy złożyć dokumenty?

Nie wcześniej niż na 30 dni przed spełnieniem warunków uprawniających do uzyskania emerytury. Jeżeli wniosek zostanie złożony wcześniej, uprawniony organ prawdopodobnie wyda decyzję o odmowie prawa do świadczenia.

Jaka emerytura dla nauczycieli?

Posiadanie Karty Nauczyciela daje prawo do ubiegania się o emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Takie świadczenie otrzymają nauczyciele, którzy:
• skończyli 55 lat i na dzień 1 stycznia 1999 roku mieli co najmniej 20 lat stażu lub 15 lat pracy wykonywanej w pełnym wymiarze czasu,
• skończyli 60 lat i na dzień 1 stycznia 1999 r. mieli co najmniej 25 lat stażu lub 15 lat pracy,
• nie są członkami OFE lub za pośrednictwem ZUS złożą wniosek o przekazanie środków z OFE na rzecz budżetu państwa.


Nauczyciele wygaszanych gimnazjów od 26 stycznia 2017 mają możliwość przejścia na emeryturę, jeżeli utracili pracę w roku szkolnym 2017/18 lub gdy przyczyną usunięcia ich stanowiska są zmiany spowodowane likwidacją gimnazjów.

Czy można ubiegać się o emeryturę częściową?

Od 1 października 2017 roku emerytura częściowa nie będzie już przyznawana. Jeżeli jednak do końca września 2017 roku, dana osoba spełni warunki do jej otrzymania, to uzyska świadczenie nawet w przypadku złożenia wniosku po tej dacie.

Jakie zmiany zajdą w OFE?

Do końca września 2017 r. otwarte fundusze emerytalne mają zostać zobligowane do stopniowego przekazywania środków z rachunków osób, które za 10 lat osiągną wiek emerytalny. Pieniądze będą przelewane na subkonto danych osób w ZUS.