Niektórzy emeryci i renciści uzyskujący dodatkowe przychody muszą poinformować o nich ZUS, ponieważ w zależności od ich wysokości renta lub emerytura może być zawieszona lub zmniejszona. Jeśli rocznie dodatkowe zarobki wyniosły mniej niż 22 176,90 zł (70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), nie ma to wpływu na wysokość emerytury lub renty i przysługujące świadczenie jest wypłacane w całości. Jeśli dodatkowy przychód emeryta lub rencisty wyniósł od 22 176,90 zł do 41 185,40 zł (pomiędzy 70 proc. a 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), to otrzyma on swoje świadczenie w zmniejszonej wysokości. Natomiast dodatkowe zarobki powyżej 41 185,40 zł rocznie powodują zawieszenie przez ZUS wypłaty emerytury lub renty.

Warto podkreślić, że podane limity nie dotyczą wszystkich. Restrykcji ze strony ZUS obawiać się nie muszą osoby, które mają ustalone prawo do emerytury i ukończone 60 lat – kobiety, i 65 lat – mężczyźni. Wyjątek stanowią osoby, które kontynuują zatrudnienie podjęte przed przejściem na emeryturę.

Rozliczenia rocznego należy dokonać pomimo składania do ZUS miesięcznych informacji o zarobkach. Obowiązek ten ciąży zarówno na dorabiających na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych, jak i prowadzących działalność gospodarczą. Pracodawcy mają obowiązek wystawić zaświadczenia o przychodach dorabiającym u nich emerytom lub rencistom. Osoby, które same płacą za siebie składki, np. przedsiębiorcy, muszą złożyć w ZUS oświadczenia o wysokości przychodu.