Z PRAC RZĄDU

Pracownicy sfery budżetowej. Ministrowie oraz organy samorządu terytorialnego będą mogli zawierać z pracownikami sfery budżetowej ponadzakładowe układy zbiorowe pracy także po 31 grudnia 2008 r. Takie rozwiązanie przewiduje rządowy projekt nowelizacji ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (DzU nr 107, poz. 1127 ze zm.), która przewiduje możliwość zawierania takich układów do końca 2007 r. Sprawa dotyczy ok. 100 tys. pracowników sfery budżetowej, których pracodawca nie jest zrzeszony w żadnej z organizacji pracodawców. Chodzi o pracowników zatrudnionych w gospodarce wodnej, parkach narodowych, gospodarstwach pomocniczych pracujących dla więziennictwa, a także pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych m.in. w szkołach, przedszkolach i placówkach wychowawczych.

RADA MINISTRÓW

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych. Rada Ministrów (22 stycznia br.) przyjęła rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie. Ustalono w nim, że na realizację programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych województwa otrzymają do dyspozycji 50 proc. środków z Funduszu Pracy, a nie jak obecnie – 30 proc. Najwięcej zyskają województwa o najwyższym bezrobociu (obecnie najwyższe bezrobocie notują województwa: warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie i świętokrzyskie) oraz te, w których liczba wyrejestrowanych bezrobotnych przewyższa liczbę nowo zarejestrowanych i te, gdzie najwięcej jest bezrobotnych w wieku do 25 lat i powyżej 50. roku życia.

Reforma administracji publicznej. Rząd przyjął też uchwałę w sprawie dokończenia reformy administracyjnej. Ma ona polegać na wprowadzeniu wielu drobnych porządkujących zmian w ponad stu ustawach. Projekty zmian mają być gotowe do końca czerwca br., a zmiany wejdą w życie w 2009 r. Przewidywane jest m.in. wzmocnienie pozycji dyrektora generalnego, wprowadzenie skutecznych mechanizmów zarządzania kadrami urzędniczymi i zmianę zasad wynagradzania pracowników samorządowych. Rozważana jest możliwość uchylenia ustawy o Państwowym Zasobie Kadrowym lub ograniczenia jej przepisów do ściśle określonych stanowisk. Stanowiska dyrektora generalnego oraz dyrektorów departamentów i ich zastępców mają powrócić do służby cywilnej.

OPUBLIKOWANO

Wynagrodzenia. W Monitorze Polskim nr 7, poz. 83 opublikowano Obwieszczenie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 16 stycznia 2008 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2007 r. Wyniosło ono 3246 zł. Opublikowano także (pod poz. 84) Obwieszczenie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 16 stycznia 2008 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale 2007 r. Wyniosło ono 3105,06 zł.

ZDANIEM PRACODAWCÓW

Płatne dni na opiekę nad dzieckiem. Pracodawcy zrzeszeni w PKPP „Lewiatan” są zdania, że prawo do dwóch płatnych dni na opiekę nad dzieckiem w wieku do 14 lat powinien mieć tylko ten pracownik, którego małżonek (lub drugi rodzic dziecka) ma pracę lub nie przebywa na urlopie wychowawczym. Przysługiwanie tego prawa każdemu z rodziców bez względu na to, czy drugi rodzic nie wykonuje w tym czasie pracy i może zająć się dzieckiem, jest nieracjonalne i generuje dodatkowe koszty pracy, a tym samym stanowi jedną z barier rozwoju przedsiębiorczości.