Jeżeli chcemy być bardziej wiarygodni w oczach partnerów biznesowych powinniśmy poważnie zastanowić się nad skorzystaniem jednej z usług, jaką banki oferują małym i średnim przedsiębiorstwom – z gwarancji bankowych.

Reklama

Potrzebujesz pieniędzy na rozwój firmy? Sprawdź ofertę kredytów dla msp!

Czym jest gwarancja bankowa?

Definicję gwarancji bankowej można znaleźć w artykule 81, punkt 1 i 2 Prawa bankowego, który mówi, że: „1. Gwarancją bankową jest jednostronne zobowiązanie banku - gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu dokumentami, jakie beneficjent załączy do sporządzonego we wskazanej formie żądania zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji - bezpośrednio albo za pośrednictwem innego banku. 2. Udzielenie i potwierdzenie gwarancji bankowej następuje na piśmie pod rygorem nieważności.”

Gwarancja bankowa jest więc pisemnym zobowiązaniem się banku – gwaranta, że w określonym przypadku przejmie na siebie zobowiązanie z tytułu np. udzielonego kredytu. Dlatego też – tak jak napisaliśmy powyżej – gwarancja bankowa jest dobrym rozwiązaniem na niespokojne czasy. Przedsiębiorca, który posiada taką gwarancję jest bardziej wiarygodny w oczach partnera, z którym chce nawiązać współpracę czy banku, do którego przychodzi po kredyt na działalność gospodarczą.

Reklama

Występują dwa rodzaje gwarancji bankowej: warunkowa i bezwarunkowa. Ta pierwsza uruchamiana jest w sytuacji, kiedy spełniony jest określony warunek. Uruchomienie drugiej, takiego warunku nie wymaga.

Reklama

Jakie formalności wiążą się z jej uzyskaniem?

Zgodnie ze starym powiedzeniem, że „nie wszystko złoto, co się świeci”, rozwiązanie, które na pierwszy rzut oka wygląda na pozbawione wad, przy bliższym zapoznaniu się z nim może stracić. Jak przedstawia się to w przypadku gwarancji bankowych? Sprawdźmy to na przykładzie gwarancji udzielanych przez PKO Bank Polski. PKO BP udziela następujących rodzajów gwarancji: przetargowych (wadialnych), zwrotu zaliczki, dobrego wykonania umowy, spłaty kredytu, zapłaty rat leasingowych, zapłaty długu celnego, zapłaty, uregulowania zobowiązań z innych tytułów. Odbiorcami gwarancji są klienci z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw, instytucje finansowe oraz strategiczne instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych. Przedsiębiorca zainteresowany uzyskaniem gwarancji w PKO BP powinien zgłosić się do placówki tego banku z następującymi dokumentami:

  • określającymi formę i status prawny podmiotu,
  • Proponowanymi formami zabezpieczenia,
  • Dokumentami finansowymi niezbędnymi do przeprowadzenia analizy finansowej – czyli umożliwiającymi ocenę zdolności kredytowej firmy.

A jakie są jej koszty?

Czynnikiem, który najczęściej determinuje podjęcie decyzji oraz wyboru odpowiedniego instrumentu bądź narzędzia finansowego są zazwyczaj związane z nim koszty. W przypadku gwarancji bankowych oferowanych małym i średnim przedsiębiorcom przez PKO Banku Polskim koszty te są następujące:

  • Za rozpatrzenie wniosku o zawarcie umowy ramowej o udzielenie gwarancji lub przedłużenie terminu jej obowiązywania czy też podwyższenie kwoty naliczana jest opłata 0,2% sumy gwarancyjnej nie mniej niż 150 zł,
  • Za rozpatrzenie zlecenia udzielenia gwarancji, przedłużenia terminu jej ważności lub podwyższenia kwoty opłata wynosi 200 zł,
  • Wystawienie promesy udzielenia gwarancji w obrocie krajowym wiąże się z opłatą w wysokości aż 500 zł!

Gwarancja de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego

Pisząc o gwarancjach bankowych nie sposób nie wspomnieć o nowej inicjatywie Banku Gospodarstwa Krajowego – gwarancji de minimis. Owa gwarancja de minimis jest najprostszą formą pomocy publicznej, jaka dopuszczona jest przepisami Unii Europejskiej. Limit tej pomocy dla jednego przedsiębiorcy wynosi 200 000 euro na trzy lata. Dla podmiotu działającego w sektorze transportu drogowego limit jest niższy i wynosi 100 000 euro.

Gwarancja de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego jest formą zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego na wypadek gdyby kredytobiorca nie spłacił go w oznaczonym terminie. W takim przypadku BGK dokona wypłaty z gwarancji na rzecz banku kredytującego, a przedsiębiorca będzie zobowiązany zwrócić BGK wypłaconą z gwarancji kwotę wraz odsetkami. Przeznaczona ona jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców posiadających zdolność kredytową. Jej wysokość nie może przekroczyć 3,5 mln zł i 60% kwoty kredytu. Gwarancja de minimis udzielana jest maksymalnie na okres 27 miesięcy, jej zabezpieczenie stanowi weksel własny in blanco przedsiębiorcy. Udzielona w 2013 r. jest w pierwszym roku bezkosztowa. Za drugi rok klient zapłaci 0,5% kwoty gwarancji.
Stosowne umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego zawarły: PKO Bank Polski, BRE Bank, ING Bank Śląski oraz dwa banki zrzeszające banki spółdzielcze: Bank BPS oraz SGB Bank. Limit środków, z jakich będą mogli skorzystać klienci PKO BP wynosi 1,5 mld zł, Bank BPS z kolei otrzymał limit, który umożliwi udzielenie małym i średnim przedsiębiorcom kredytów obrotowych zabezpieczonych gwarancją de minimis w wysokości ok. 1 mld złotych.

Porównaj kredyty firmowe i wybierz najlepszy dla siebie

Kiedy można skorzystać z gwarancji i dlaczego warto

Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, w której podczas której warto byłoby skorzystać z gwarancji bankowej. Przykładowo: zajmujemy się handlem detalicznym i udało się nam w publicznym przetargu wynegocjować najwyższą oferowaną stawkę za lokal w prestiżowym punkcie miasta. Prowadzenie działalności w tym lokalu pozwoli nam – z dużą dozą prawdopodobieństwa – na realizację założonych celów biznesowych. Umowa dzierżawy zazwyczaj obarczona jest dodatkowym obowiązkiem polegającym na konieczności wpłaty trzymiesięcznego wadium. W takim przypadku, zamiast „zamrażania” gotówki, możemy wykorzystać gwarancję bankową. Oczywiście w innych sytuacjach rozwiązanie takie może okazać się nieefektywne. Zapewne jednak niewielu przedsiębiorców pomyślało dotychczas o możliwości skorzystania z tak niestandardowego rozwiązania – a może ono wpłynąć pozytywnie na przepływy finansowe prowadzonego przez nich przedsiębiorstwa. Zachęcamy zatem do bliższego zapoznania się z tego rodzaju usługą.