Pracodawcy mają możliwość, ale nie są zobowiązani, aby wspierać finansowo plany wakacyjne swoich pracowników. Zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, pracodawcy, którzy zatrudniają mniej niż 50 pracowników na pełny etat na początku roku kalendarzowego oraz nie są jednostkami budżetowymi ani samorządowymi zakładami budżetowymi, mogą zdecydować się na utworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W ramach tego funduszu mogą oferować swoim pracownikom wczasy pod gruszą lub wypłacać świadczenia urlopowe. Oba te świadczenia są jednak świadczeniami dobrowolnymi.

Reklama

Czym jest świadczenie urlopowe?

Świadczenie urlopowe to dodatkowe wynagrodzenie, które pracodawca może wypłacić pracownikowi, dofinansowując jego wypoczynek. Świadczenie urlopowe przysługuje wszystkim pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę, niezależnie od tego, czy pracodawca prowadzi ZFŚS.

Reklama

Kto może otrzymać świadczenie urlopowe?

Aby otrzymać świadczenie urlopowe, pracownik musi skorzystać z urlopu wypoczynkowego trwającego co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Wypłata tego świadczenia nie zależy od sytuacji życiowej, rodzinnej, materialnej pracownika ani jego stażu pracy. Nie jest konieczne składanie osobnego wniosku o świadczenie urlopowe, ponieważ jest ono przyznawane automatycznie, jeśli pracodawca postanowi je wypłacić. Jeśli taka decyzja zostanie podjęta, świadczenie powinno być przekazywane wszystkim pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

Wysokość świadczenia urlopowego

Wysokość świadczenia urlopowego jest ustalana na podstawie średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedni lub za drugie półrocze tego roku, jeśli średnie wynagrodzenie z tego okresu było wyższe. Zgodnie z komunikatem prezesa GUS opublikowanym w lutym 2024 roku, średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wynosiło odpowiednio 6246,13 zł za cały rok 2023 oraz 6445,71 zł za drugie półrocze 2023 roku. Odpis na urlop wypoczynkowy powinien wynosić 37,5% średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto dla pracownika zatrudnionego na pełny etat. W związku z tym, świadczenie urlopowe w 2024 roku wynosi:

2417,14 zł dla pracownika zatrudnionego na pełen etat w normalnych warunkach pracy,3222,86 zł dla pracownika zatrudnionego na pełen etat i wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, zgodnie z przepisami o emeryturach pomostowych,322,29 zł dla pracownika młodocianego w pierwszym roku nauki,386,74 zł dla pracownika młodocianego w drugim roku nauki,451,20 zł dla pracownika młodocianego w trzecim roku nauki.

Świadczenie urlopowe jest zwolnione z obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników. Jednak podlega ono opodatkowaniu.