ZFŚS jest elementem systemu świadczeń socjalnych w Polsce.

Na co idą środki?

Środki z tego funduszu są wykorzystywane na różne formy pomocy dla pracowników, takie jak dofinansowanie wypoczynku, świadczenia na rzecz dzieci pracowników, czy pomoc w nagłych sytuacjach losowych.

Reklama

Pracodawca powinien wpłacić na konto funduszu kwotę stanowiącą co najmniej 75 proc. równowartości odpisu.

Konsekwencje niewpłacenia środków na czas

Niewpłacenie wymaganych środków do ZFŚS do wyznaczonego terminu może prowadzić do konsekwencji prawnych. Pracodawca (lub osoba wykonująca w jego imieniu przepisy ustawy o ZFŚS) naraża się w takiej sytuacji na odpowiedzialność za popełnienie wykroczenia i w konsekwencji na grzywnę.

Jaka kara?

Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5.000 złotych.