ZUS: 31 maja upływa termin rozliczenia przychodu

ZUS przypomina, że wraz z końcem maja obowiązek rozliczenia rocznych przychodów mają osoby dorabiające do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego. Mowa o przychodach osiągniętych od 1 marca 2023 do 29 lutego 2024. Jak podaje ZUS, rozliczenie zostanie wykonane według wariantu rocznego lub miesięcznego, a urząd wybierze opcję bardziej korzystną dla pobierającego świadczenie. Do końca maja należy złożyć zaświadczenie o przychodach za ubiegły rok lub oświadczenie, gdy płatnikiem składek jest osoba pobierająca świadczenie lub zasiłek przedemerytalny.

Na czym polega miesięczne rozliczenie przychodu?

Reklama

Jak przypomina ZUS, rozliczenie polega na porównaniu dochodu osiągniętego w danym miesiącu z:

  • dopuszczalną kwotą przychodu – wynoszącą 25 proc. przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji,
  • graniczną kwotą przychodu – stanowiącą 70 proc. przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji.

Roczne rozliczenie przychodu – na czym polega?

Przy rozliczeniu rocznym porównywane są kwoty przychodu, który został osiągnięty w całym roku kalendarzowym z obowiązującą w danym roku dopuszczalną roczną i graniczną roczną kwotą przychodu. Kwoty te obowiązują od początku marca danego roku do końca lutego następnego roku. Roczne kwoty graniczne ulegną zmianie, gdy w roku rozliczeniowym:

  • dana osoba uzyska lub straci prawo do świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego,
  • wypłata świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego zostanie wstrzymana z innych przyczyn niż osiągnięcie przychodu,
  • świadczenie lub zasiłek przedemerytalny zostaną zawieszone na wniosek osoby, która je pobierała.

W powyższych przypadkach roczne kwoty przychodu będą ustalane dla okresu, w którym dana osoba miała prawo do pobierania świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego.

Kiedy zostanie przyznane świadczenie w wysokości pełnej, niższej lub wyrównanie?

Świadczenie przedemerytalne w pełnej wysokości otrzyma osoba, której przychód osiągnięty w całym roku nie przekroczy dopuszczalnej, rocznej kwoty przychodu. Jeżeli wypłacano świadczenie – użytkownikowi przysługuje wyrównanie. Świadczenie w zmniejszonej kwocie (ale nie niższe od wysokości gwarantowanej) będzie przysługiwać osobie, która osiągnęła w całym roku przychód wyższy od dopuszczalnej, rocznej kwoty przychodu, ale nie przekroczyła granicznej, rocznej kwoty przychodu. W przypadku w którym ta kwota zostanie przekroczona – świadczenie zostanie zawieszone przez cały rok rozliczeniowy.

Od 1 czerwca nowe kwoty limitów

Jak podaje ZUS, od 1 czerwca do końca sierpnia będą obowiązywać nowe, podwyższone limity przy dorabianiu do renty i wcześniejszej emerytury. Dwie kwoty graniczne przychodów to:

  • 5703,20 zł – przy przekroczeniu tej kwoty wypłata świadczenia zostanie pomniejszona,
  • 10591,60 zł – przekroczenie tej kwoty będzie wiązać się z zawieszeniem wypłaty bieżącego świadczenia.

ZUS przypomina, że powyższe limity nie dotyczą osób, które osiągnęły ustawowy wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn.