31 maja mija termin na przekazanie do ZUS informacji o przychodach jakie osiągały osoby, dorabiające do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego od 1 marca 2023 r. do 29 lutego 2024 r. Jeśli pobierasz świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny i jednocześnie osiągasz przychody, to co roku ZUS rozliczy Twoje świadczenie. Może się okazać, że zostanie ono zmniejszone, bądź zawieszone.

Reklama

Obowiązujące przepisy przewidują dwa sposoby rozliczenia świadczeń lub zasiłków przedemerytalnych: rozliczenie roczne i miesięczne. Świadczenie rozliczy ZUS według wariantu, który będzie korzystniejszy dla składającego informację o przychodach.

Co roku – do końca maja – osoby dorabiające do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego muszą dostarczyć do ZUS zaświadczenie (oświadczenie - w przypadku gdy jesteś dla siebie płatnikiem składek) o wysokości przychodu za ubiegły rok. Na tej podstawie ZUS ustali, czy wypłacał świadczenie w prawidłowej wysokości, czy też powinno być zmniejszone lub zawieszone. Aby ZUS mógł wybrać korzystny sposób rozliczenia, pracodawca osoby składającej zaświadczenie, powinien wykazać zarobki uzyskiwane przez zainteresowanego w kolejnych miesiącach rozliczanego roku.