Np. dla schorzeń szczególnych dofinansowanie wzrasta o odpowiednio 1380 zł, 1035 zł, 690 zł (wcześniej 1200 zł, 900 zł lub 600 zł), w zależności od wykazanego wyżej stopnia niepełnosprawności.

WAŻNE! Stawki dofinansowań dla pracodawców wzrosną średnio o 15%.

Reklama

Wynagrodzenia osób niepełnosprawnych - podwyżki o 15% dla pracodawców [ale pracownicy też skorzystają utrzymując etat]

Informacje dodatkowe:
 • wynika z posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego i wysłuchania informacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o stanie prac nad bieżącymi inicjatywami.
 • Rząd da dodatkowe 770 mln zł na dofinansowanie wynagrodzeń osób z niepełnosprawnościami w 2024 r. i 2025 r.
 • Dofinansowanie dla pracodawców na zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami wzrosło o 15 proc.
Reklama

źródło informacji: wiceminister rodziny, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych].

Na podwyżki 770 mln zł. To dużo, ale rozłożone na dwa lata (2024 R. I 2025 R. )

Według szacunków MRPiPS łączne wydatki rzędu na ten cel w 2024 r. wyniosą 220 mln zł, a w 2025 r. - 550 mln zł. Przyjęto zwiększenie stawek dofinansowań: dla stopnia znacznego kwota bazowa 2760 zł (wcześniej 2400zł), dla stopnia umiarkowanego kwota bazowa 1550 zł (wcześniej 1350 zł), dla stopnia lekkiego kwota bazowa 575 zł (wcześniej 500 zł).

Dodatkowo dla schorzeń szczególnych dofinansowanie wzrasta o odpowiednio 1380 zł, 1035 zł, 690 zł (wcześniej 1200 zł, 900 zł lub 600 zł), w zależności od wykazanego wyżej stopnia niepełnosprawności.

Dofinansowania dla niepełnosprawnych podążają za pensją minimalną

Od 2022 r. w Polsce minimalne wynagrodzenie znacząco wzrosło - od 3010 zł na koniec 2022 r. do planowanych w lipcu 2024 roku 4300 zł. Za tymi zmianami nie podążała kwota dofinansowania z systemu SODIR dla pracodawców do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami, skutkiem czego OzN zaczęły tracić pracę na otwartym rynku, a na Zakłady Aktywności Zawodowej padło widmo utraty stabilności finansowej.

Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć:

 • 75% poniesionych kosztów płacy - jeżeli jesteś pracodawcą prowadzącym działalność gospodarczą,
 • 90 % poniesionych kosztów płacy - jeżeli jesteś pracodawcą, który nie prowadzi działalności gospodarczej.
Reklama

W koszty płacy wlicz:

 • wynagrodzenie brutto,
 • obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczane od tego wynagrodzenia,
 • obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Solidarnościowy.

Do wynagrodzenia, które jest składnikiem kosztów płacy wlicz:

 • wynagrodzenie za pracę,
 • wynagrodzenie za czas choroby,
 • wynagrodzenie za urlop,
 • wynagrodzenie za dni usprawiedliwionej nieobecności płatnej przez pracodawcę,
 • nagrody i premie, o ile można je przyporządkować do jednego miesiąca,
 • prowizję,
 • dodatek za pracę w porze nocnej,
 • dodatki za godziny nadliczbowe,
 • dodatek funkcyjny,
 • dodatek brygadzistowski,
 • dodatek stażowy
 • dodatek wyrównawczy,
 • dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia.

Uwaga! Od kwietnia 2023 r. do wynagrodzenia brutto wlicz również koszty pracy zdalnej: ekwiwalenty i ryczałty, wypłacane pracownikowi niepełnosprawnemu w związku z pracą zdalną. Świadczenia te zostały określone w art. 6724 § 3 i 4 Kodeksu pracy.

Do kosztów płacy nie wliczaj:

 • wszystkich zasiłków, w tym zasiłku chorobowego i rehabilitacyjnego,
 • ekwiwalentów, które nie dotyczą pracy zdalnej, np. za urlop wypoczynkowy lub pranie odzieży,
 • innych dodatków o świadczeniowym charakterze, odpraw, nagród jubileuszowych czy zapomóg.

Pamiętaj, że miesięczne dofinansowanie nie obejmuje wynagrodzenia pracownika w części sfinansowanej ze środków publicznych. Wyjątek stanowi przypadek, gdy sfinansowałeś wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego ze środków publicznych z prowadzonej działalności lub z dochodów publicznych, o których mowa w art. 26b ust. 8 ustawy o rehabilitacji.

Ostateczne wyliczenie kwoty dofinansowania

Ustalenie kwoty miesięcznego dofinansowania odbywa się zgodnie z przypisem numer 17 do formularza INF-D-P. Musisz wybrać najniższą kwotę spośród:

 • maksymalnej kwoty dofinansowania przypisanej do danego stopnia niepełnosprawności,
 • kwoty kosztów płacy ustalonych w danym okresie sprawozdawczym, pomniejszonej o wartość pomocy otrzymanej do tych samych kosztów z innych źródeł – o ile taka pomoc została udzielona,
 • kwoty limitu kosztów płacy, która stanowi 75% lub 90% kosztów płacy w zależności od typu pracodawcy.