Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) to państwowy fundusz, który służy do finansowania zadań związanych z ochroną roszczeń pracowniczych w przypadku niewypłacalności pracodawcy.

Reklama

FGŚP – co warto wiedzieć?

Fundusz ten zabezpiecza roszczenia pracowników, które nie mogą być spełnione przez pracodawcę z powodu braku środków finansowych. Zadania funduszu obejmują zaspokojenie należności z tytułu wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, odprawy pieniężnej, ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, odszkodowania, dodatku wyrównawczego, a także składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracodawców - podano w komunikacie na stornie gov.pl.

Kiedy można dostać pieniądze?

Wniosek o wypłatę zaliczki to dokument, który pracownik może złożyć, gdy pracodawca nie jest w stanie zaspokoić roszczeń pracownika, zwłaszcza gdy pracodawca zaprzestał działalności. Środki finansowe, które pokrywają takie świadczenia, jak: roszczenia pracownicze podlegające ochronie.

Kto może się ubiegać?

Zaliczki te mogą być wypłacane z FGŚP w przypadku gdy pracownik złoży wniosek, kiedy pracodawca zaprzestał wykonywania działalności. I na wniosek pracodawcy, gdy pracodawca oczekuje na wydanie przez sąd postanowienia w sprawie ogłoszenia upadłości.

Objęci gwarancją funduszu mogą być również: były pracownik, uprawniony do renty rodzinnej członek rodziny zmarłego pracownika, uprawniony do renty rodzinnej członek rodziny zmarłego byłego pracownika, pracodawca, syndyk, likwidator, inna osoba sprawująca zarząd majątkiem pracodawcy.

Ile wynosi?

Wysokość zaliczki stanowi kwotę niezaspokojonych roszczeń, nie wyższą jednak niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wypłatę zaliczki.