Dzień wolny za 11 listopada – z czego wynika?

Dzień wolny za 11 listopada przysługuje osobom zatrudnionym na umowę o pracę. Reguła mówiąca o tym, że jeśli święto wolne od pracy wypada w sobotę, to pracodawca musi oddać pracownikowi dzień wolny w innym dniu, wynika z art. 130 Kodeksu pracy. Chodzi dokładnie o paragraf drugi, który stanowi, że "każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin".

W praktyce, jeżeli ten dzień wypada w jakikolwiek dzień od poniedziałku do piątku, duża część zatrudnionych ma wtedy po prostu wolne. Inaczej jest kiedy święto wypada w sobotę.

Reklama

Oddawanie dnia wolnego za święto wypadające w sobotę – zasady

Reklama

Jeśli święto, które jest dniem ustawowo wolnym od pracy wypadnie w sobotę, pracownikom przysługuje wolne za ten dzień. Z taką sytuacja mamy to czynienia w tym roku przy okazji 11 listopada. Pracodawcy mają obowiązek oddać pracownikom dzień wolny do końca obowiązującego ich okresu rozliczeniowego. Jeżeli więc w danej firmie na przykład w danej firmie stosowane są miesięczne okresy rozliczeniowe, dnia wolnego za 11.11 trzeba udzielić do końca listopada. Jeśli obowiązują dłuższe okresy rozliczeniowe, np. trzymiesięczne (kwartalne), to wolne trzeba oddać do końca tego dłuższego okresu.

Komu przysługuje dzień wolny za święto wypadające w sobotę?

Dzień wolny za święto wypadające w sobotę przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę (której zasady reguluje Kodeks pracy). Wolne nie przysługuje osobom posiadającym umowy cywilnoprawne, czyli np. umowy o dzieło czy umowy-zlecenie. Warto też pamiętać, że istnieje sporo wyjątków od generalnej zasady mówiącej o tym, że pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę należy się wolne święto wypadające w sobotę. Sytuacja robi się trochę bardziej skomplikowana np. w przypadku osób przebywających na zwolnieniach lekarskich czy urlopach.

Czy wolne za 11 listopada należy się nauczycielom?

Podstawowym dokumentem, na podstawie którego zatrudniona jest duża część nauczycieli, jest Karta Nauczyciela. To ona reguluje np. kwestie związane z czasem pracy. Dlatego sytuacja tej grupy zawodowej w przypadku wolnego za 11 listopada (i inne święta wolne od pracy przypadające w sobotę) jest inna niż w przypadku zatrudnionych na podstawie Kodeksu pracy. Co do zasady nauczycielom nie należy się wolne za święto przypadające w sobotę. Inaczej jest, jeśli tego dnia nauczyciel zostanie oddelegowany do pracy.

Eksperci specjalizujący się w prawie oświatowym wskazują, że jeśli nauczyciel wykonuje w tym dniu zadania związane z prowadzeniem zajęć dydaktycznych czy opiekuńczo-wychowawczych, dzień wolny mu się należy. Za takie można uznać np. opiekę nad uczniami reprezentującymi szkołę w czasie uroczystości patriotycznych z okazji Święta Niepodległości. Warto też pamiętać, że pracownikom niepedagogicznym szkół zatrudnionym na podstawie na podstawie Kodeksu pracy, dzień wolny za 11 się należy.

Wolne za święto wypadające w sobotę a umowa na część etatu

W przypadku zatrudnionych na niepełny etat, obliczając zakres wolnego za święto wypadające w sobotę, należy z sumy godzin do przepracowania w okresie rozliczeniowym odjąć odpowiednią liczbę godzin uzależnioną od wymiaru zatrudnienia. Np. w przypadku osób zatrudnionych na pół etatu będą to cztery godziny. Te właśnie godziny powinny być dodatkowo wolne dla pracownika. Nie jest to jednak regułą. Kluczowa dla stwierdzenia, czy danej osobie pracującej na niepełny etat należy się dzień wolny, jest informacja czy co do zasady pracuje ona przeciętnie przez pięć dni w tygodniu w przyjętym okresie rozliczeniowym. Jeżeli tak – dodatkowe wolne godziny się należą.

Czy pracownik może sam zdecydować, kiedy otrzyma dzień wolny od pracy za 11 listopada?

Pracownik nie może sam zdecydować, kiedy otrzyma dzień wolny za pracę 11 listopada oraz każdy inny dzień ustawowo wolny od pracy wypadający w sobotę. Z kilku powodów. Po pierwsze, sami pracodawcy muszą tu kierować się określonymi regułami. Przede wszystkim, jak już wspomnieliśmy, muszą przestrzegać zasady, że pracownik powinien dostać dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym w którym wypadło dane święto.

Po drugie, firmy nie mają obowiązku uzgadniania z pracownikami, kiedy będzie dzień wolny za święto w sobotę. Mogą wyznaczyć go odgórnie. Możliwy jest oczywiście scenariusz, w którym pracownicy będą odbierać wolne w samodzielnie wybranych przez siebie terminach. Należy je jednak wcześniej uzgodnić w przełożonymi.