Z reguły znana jest pracodawcom zasada, że generalnie umowa o dzieło nie jest tytułem rodzącym obowiązek ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Wiadomo też, że wyjątek od tej zasady to umowa o dzieło zawarta z własnym pracownikiem lub jeżeli w ramach takiej umowy praca jest wykonywana na rzecz własnego pracodawcy. Od przychodu uzyskiwanego z takiej umowy istnieje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne.

Reklama

Jednak nie wszyscy pracodawcy wiedzą, że od tej zasady też jest wyjątek. Dotyczy on pracowników przebywających na urlopie wychowawczym. Mianowicie, w okresie przebywania pracownika na takim urlopie stosunek pracy ulega zawieszeniu. Pracownik nie świadczy pracy, a pracodawca nie wypłaca mu wynagrodzenia. W konsekwencji umowa o dzieło zawarta z własnym pracownikiem przebywającym na urlopie wychowawczym, nie powoduje konieczności opłacania składek ubezpieczeniowych.

Co zrobić w sytuacji, gdy pracodawca od takiej umowy potrącił już składki? Musi on złożyć korektę raportu ZUS RCA za ubezpieczoną i wykazać zerową podstawę wymiaru oraz zerowe kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Po złożeniu takiej korekty powinien on zwrócić pracownikowi na urlopie nienależnie potrącone składki, finansowane z jego środków.