WCHODZI W ŻYCIE

Pracownicy sądów i prokuratur. Od 29 stycznia 2008 r. będzie obowiązywało rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury (DzU nr 247, poz. 1838). Pierwszej oceny dokona właściwy prezes sądu lub właściwy prokurator na podstawie opinii komisji kwalifikacyjnej funkcjonującej w sądzie lub prokuraturze. Po raz pierwszy pracownicy sądów i prokuratur będą oceniani po upływie roku od dnia zatrudnienia.

Z PRAC RZĄDU

Emerytury. W resorcie pracy opracowano projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Przewiduje on możliwość przechodzenia na wcześniejszą emeryturę 60-letnim mężczyznom, urodzonym przed 1949 r. i legitymującym się co najmniej 35 letnim stażem ubezpieczeniowym (Trybunał Konstytucyjny zdecydował, że wprowadzenie takiej regulacji ma nastąpić w ciągu roku od wydania wyroku w tej sprawie, czyli do 24 października 2008 r., a do dnia uchwalenia nowelizacji przepisów mają obowiązywać obecne przepisy). Projekt nowelizacji przewiduje też pozbawienie prawa do świadczeń emerytalno-rentowych osób, które nabyły je w wyniku umyślnego przestępstwa, wprowadzenie możliwości dochodzenia od ZUS lub KRUS zwrotu nienależnie opłaconych składek w ciągu 10, a nie jak obecnie – 5 lat od dnia ich opłacenia, i porządkuje niejasne przepisy dotyczące sposobu obliczania przez ZUS wysokości hipotetycznej emerytury.

Szkolenia niepełnosprawnych. W projekcie rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie rodzaju zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które mogą być zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym, przewidziano m.in., że PFRON będzie dofinansowywał (obecnie nie ma takiego obowiązku): prowadzenie przez te podmioty poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy oraz przygotowywanie i realizację indywidualnych planów rozwoju drogi życiowej i zawodowej osób niepełnosprawnych, a także koszty zakupu oraz utrzymania w trakcie szkolenia psów przewodników i koszty szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy-przewodników.

ZUS

Składki rencistów prowadzących firmy. Renciści, którzy prowadzą działalność gospodarczą od 1 stycznia br. obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu tej działalności do czasu ustalenia prawa do emerytury. Dokładne informacje na temat, kogo i w jakim zakresie dotyczą zmiany w opłacaniu składek, można znaleźć w poradniku ZUS „Renta a prowadzenie działalności gospodarczej – zmiany w przepisach ubezpieczeniowych od 1 stycznia 2008 r.”: www. zus.pl.

Odsetki od nieterminowo przekazywanych składek. Od 1 stycznia do 31 marca 2008 r. wysokość odsetek należnych z tytułu nieprzekazania przez ZUS w terminie składek do OFE będzie wynosiła 5,10 proc. (komunikat prezesa ZUS ogłoszony na stronie internetowej Zakładu). Odsetki są liczone według zmiennej stopy procentowej (jej wysokość jest obliczana jako średnia arytmetyczna średnich ważonych stóp rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na czterech ostatnich przetargach, które odbyły się do końca miesiąca poprzedzającego ostatni miesiąc przed rozpoczęciem danego kwartału), obowiązującej dla kolejnych 3-miesięcznych okresów, rozpoczynających się pierwszego dnia każdego kwartału kalendarzowego.

PRZYPOMINAMY

W dniu 31 stycznia br. mija termin złożenia informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA za 2007 r. Obowiązek ten dotyczy płatników składek, którzy spełniają łącznie trzy warunki:

średnio w ciągu miesiąca zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego w 2007 roku co najmniej 10 osób, byli zgłoszeni w ZUS nieprzerwanie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 2008 r. podlegają wpisowi do rejestru REGON. Informację ZUS IWA należy przesłać w takiej samej formie, w jakiej przesyła pozostałe dokumenty ubezpieczeniowe

____________________________________________________________________________

www.e-podatnik.pl