Wymagania wstępne

Reklama

Strażakiem może zostać obywatel polski, który korzysta z pełni praw publicznych i nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Dodatkowymi wymogami są: posiadanie co najmniej średniego wykształcenia oraz zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w tej formacji.

Niezbędna dokumentacja

Kandydat starający się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej musi złożyć poniższe dokumenty:

  • podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej;
Reklama
  • życiorys;
  • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby;
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie lub umiejętności;
  • kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego;
  • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;
  • podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.

Gdy kandydat dostarczy wymagane dokumenty, komisja zakłada indywidualny arkusz, w którym umieszczane będą jego wyniki osiągane w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz nadaje zainteresowanemu numer identyfikacyjny.

Wspomniana dokumentacja stanowi podstawę do oceny wstępnych predyspozycji kandydata. Jego wykształcenie oraz umiejętności podlegają dodatkowo punktacji w ramach określonego systemu.

Test sprawności fizycznej

To kolejny, po ocenie dostarczonych dokumentów, etap postępowania kwalifikacyjnego. Składa się on z próby wydolnościowej oraz prób sprawnościowych. Pierwsza z nich polega na wchodzeniu na stopień w tempie 30 razy w ciągu 1 minuty (czas próby dla kobiet wynosi 4 minuty, dla mężczyzn 5 minut). Po zakończonym ćwiczeniu następuje badanie częstości tętna i zestawianie jej z czasem wykonywania zadania, co pozwala na ocenę wydolności kandydata. Na próbę sprawnościową składają się m.in: biegi na dystansach: 1000 m i 500 m, podciąganie na drążku, rzut piłką lekarską, siady proste z leżenia tyłem czy bieg wahadłowy.

Reklama

Rozmowa kwalifikacyjna

Jej celem jest sprawdzanie zdolności kandydata do odbierania komunikatów i precyzyjnego formowania wypowiedzi tak, by były one zrozumiałe. Ponadto ocenie podlegają: motywacja do podjęcia służby, zdolność analitycznego myślenia, a także umiejętność planowania i organizowania pracy.

Test wiedzy

Składa się on z 20 pytań dotyczących ochrony przeciwpożarowej i funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej. Pytania testowe mają formę zamkniętą (jednokrotnego wyboru). Na udzielenie odpowiedzi kandydatom przysługuje 25 minut.

Test kompetencyjny

Ma on umożliwić zbadanie do 5 kompetencji, wynikających z kryteriów wskazanych na podstawie art. 36a ust.12 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U.z 2013 r. poz. 1340 ze zm.). Na każdą z badanych kompetencji przypada po 5 pytań zawierających 3 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Sprawdzian pływania oraz sprawdzian lęku wysokości

Sprawdzian lęku wysokości zdaje przystępujący, który samodzielnie (asekurowany) osiągnął wysokość 20 metrów na drabinie ustawionej pod kątem 75°, a następnie z niej zszedł.

Test z pływania uznaje się za zaliczony, jeżeli kandydat przepłynął dowolnym stylem dystans 50 metrów w czasie nie dłuższym niż 60 sekund.