Jak zmieniły się wynagrodzenia?

Główny Urząd Statystyczny opublikował właśnie raport „Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I kwartale 2016 r.”. Wynika z niego, że wzrosły płace zarówno w sektorze publicznym - przeciętne wynagrodzenie wyniosło tu 4926,52 zł (wzrost o 2,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku), jak i w sektorze prywatnym - 3858,17 zł (wzrost o 3,7 proc.).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej (a więc we wszystkich podmiotach gospodarczych prowadzonych na terenie Polski) w I kwartale 2016 r. ukształtowało się natomiast na poziomie 4181,49 zł. To o 3,1 proc. więcej niż w I kwartale 2015 r.

W porównaniu z pierwszymi miesiącami 2015 roku największy wzrost przeciętnego wynagrodzenia zanotowano w branży związanej z zakwaterowaniem i gastronomią (o 5,7 proc.), wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 5,6 proc.). Na zbliżonym poziomie (o 5,5 proc.) wzrosły też pensje zatrudnionych przy obsłudze rynku nieruchomości. Spory wzrost odnotowali także zajmujący się handlem i naprawą samochodów (o 4,4 proc.).

Najniższy, ale jednak wzrost, nastąpił w przypadku działalności finansowej i ubezpieczeniowej (o 1,2 proc.) oraz edukacji (o 1,4 proc.). Z kolei spadek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia odnotowano w górnictwie (o 3,3 proc.) oraz rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie (o 2,8 proc.).

Rosła też siła nabywcza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto (była o 4,1 proc. większa niż przed rokiem i wzrost ten był zbliżony do poziomu przed rokiem).

Gdzie najlepiej pracować?

W porównaniu z I kwartałem ubiegłego roku największy wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto miał miejsce w województwie lubelskim (o 5,5 proc.) i małopolskim (o 4,1 proc.). W Zachodniopomorskiem wzrost wyniósł 3,8 proc., w Dolnośląskiem 3,6 proc., a w woj. podkarpackim - 3,5 proc. Najmniejszy wzrost nastąpił w województwach śląskim (o 0,7 proc.) i świętokrzyskim (o 1,9 proc.).

Wynagrodzenia wyższe niż średnie w kraju mają pracujący na terenie województwa mazowieckiego (o 22,0 proc.) i śląskiego (o 0,8 proc.). Najniższe wynagrodzenia (mniejsze niż średnio w kraju) odnotowano natomiast w województwach: kujawsko-pomorskim (o 14,1 proc.), warmińsko-mazurskim (o 13,8 proc.), podkarpackim (o 13,3 proc.) i lubuskim (o 13,2 proc.).

Przeciętne zatrudnienie w I kwartale 2016 roku było o 2,1 proc. wyższe niż przed rokiem. Wysoki wzrost (o10,4 proc.) odnotowano w branży związanej z tzw. administrowaniem i działalnością wspierającą. Największy spadek zatrudnienia nastąpił natomiast w górnictwie (o 8,0 proc.).