Zarządy PZU i PZU Życie zwróciły się do związków zawodowych działających w obu firmach "o przystąpienie do prac nad porozumieniami w sprawie zwolnień grupowych, zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczegółowych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników" - poinformowała spółka.

Reklama

Jednocześnie oba zarządy przekazały do właściwego Powiatowego Urzędu Pracy informacje o wszczęciu procedury zwolnień grupowych. Restrukturyzacja zatrudnienia w PZU i PZU Życie planowana w 2011 roku ma objąć do 3 tys. 316 osób, z czego do 1 tys. 212 pracowników PZU i PZU Życie z różnych grup zawodowych może stracić pracę. W przypadku pozostałych osób restrukturyzacja będzie polegała m.in. na zmianie miejsca lub rodzaju wykonywanej pracy.

Spółka zaznaczyła, że ostateczna liczba objętych restrukturyzacją pracowników oraz związane z nią koszty i oszczędności będą znane po zawarciu przez PZU i PZU Życie porozumień ze związkami zawodowymi.

"Wielkość wypłaty świadczeń na rzecz pracowników zwalnianych w ramach kolejnego etapu restrukturyzacji zatrudnienia została oszacowana i odniesiona w ciężar utworzonej w tym celu rezerwy. Rezerwa ta została utworzona i wykazana już w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej PZU za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku" - czytamy w komunikacie.

Planowane zwolnienia grupowe są kontynuacją rozpoczętego w 2009 roku programu restrukturyzacji zatrudnienia, w ramach którego planowano rozwiązać umowy o pracę z ok. 4 tys. osób (łącznie w PZU i PZU Życie). Dotychczas rozwiązano umowy o pracę z blisko 2,5 tys. pracownikami obydwu spółek.

Grupa PZU zatrudnia około 12 tys. osób. W skład grupy wchodzą: PZU SA i PZU Życie, TFI PZU (Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU) oraz PTE PZU (Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU).