Ile wynosi opłata za psa w 2024 r.?

Inflacja dosięga wszystkich dziedzin życia, także podatków i opłat. W 2024 r. odczują ją również osoby posiadające psy. Zapewne już od jakiegoś czasu ich budżety domowe obciążą wzrost cen karmy, usług weterynaryjnych, czy niezbędnych przedmiotów, takich jak smycz, obroża, czy posłanie. Teraz dodatkowo odczują 15 proc. wzrost wysokości opłaty od posiadania psa, która ze 150,93 zł obowiązujących w 2023 r., wzrosła w 2024 r. do 173,57 zł rocznie.
Wysokość maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych ma bezpośredni związek ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych. W I półroczu 2023 r., w stosunku do I półrocza 2022 r., wyniósł on 115, co oznacza wzrost cen o 15 proc. Pociągnęło to za sobą wzrost stawek maksymalnych podatków i opłat lokalnych, które w 2024 r. są wyższe właśnie o 15 proc. Jednak ich wysokość na terenie konkretnej gminy zawsze jest ostatecznie uzależniona od decyzji jej rady, która podejmując w tym zakresie uchwałę, jedynie nie może przekroczyć wyznaczonej przez ustawodawcę granicy. W przypadku opłaty od posiadania psa jest to w 2024 r. kwota 173,57 zł rocznie.

Reklama

Kto musi płacić opłatę za psa?

Reklama

Opłata od posiadania psa jest opłatą, którą rada gminy może na swoim terenie wprowadzić, ale nie musi tego robić. Przed laty jej pobieranie było raczej zasadą i tylko niewielka liczba gmin rezygnowała z wpływów do budżetu, które mogła z tego tytułu osiągnąć. Jednak z uwagi na problemy praktyczne związane z jej poborem, z czasem gminy zaczęły rezygnować z jej wprowadzania. Nadal jednak niektóre rady, korzystając ze swoich kompetencji, decydują się na pobór opłaty od posiadania psa. Jeśli zostanie ona wprowadzona, to pobiera się ją od osób fizycznych. Wyjątkiem są:
1) członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz inne osoby zrównane z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;
2) osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności – z tytułu posiadania jednego psa;
3) osoby niepełnosprawne – z tytułu posiadania psa asystującego;
4) osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;
5) podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.
Warto pamiętać o tym, że niezależnie od wskazanych zwolnień ustawowych, rada gminy może wprowadzić także inne zwolnienia przedmiotowe. W przypadku omawianej opłaty dotyczą one najczęściej psów adoptowanych ze schroniska albo tych ze wszczepionym chipem, co ma na celu promowanie odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami.
Opłatę od posiadania psa płaci się raz w roku, a termin jej uiszczenia upłynie 30 kwietnia. Można ją wpłacić przelewem na konto urzędu, w kasie urzędu lub u inkasenta.


Reklama