Taksówkarze, którzy rozliczają podatek od towarów i usług w sposób ryczałtowy, zapłacą od 2011 roku podatek według wyższej stawki. Projekt zmiany do ustawy o podatku od towarów i usług zakłada modyfikację stawek, które będą obowiązywać od 2011 roku do końca 2013 roku.

Reklama

Wyższy VAT nie ominie również taksówkarzy, którzy rozliczają podatek w uproszczony sposób. Ma on wzrosnąć z obecnych 3 proc. o jeden punkt do 4 proc.

Dziś podatnik świadczący usługi taksówek osobowych (PKWiU 60.22.11-00.00) może wybrać opodatkowanie tych usług w formie ryczałtu według stawki 3-proc., po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, w którym będzie stosował ryczałt.

W takim przypadku taksówkarz na druku VAT-R (zgłoszenie rejestracyjne) składanym do urzędu skarbowego powinien zaktualizować dane, podając, że wybiera od danego miesiąca opodatkowanie w formie ryczałtu.

Pozostałe zasady rozliczania pozostaną bez zmian. Oznacza to, że podatnik, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu, może zrezygnować z tej formy opodatkowania, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego nie będzie rozliczał się w formie ryczałtu.Trzeba też pamiętać, że przy opodatkowaniu usług w formie ryczałtu nie stosuje się przepisów ustawy o VAT dotyczących możliwości odliczenia VAT. Taksówkarz nie może uwzględniać w swoich rozliczeniach z fiskusem podatku naliczonego. Oznacza to, że stawka jest stosowana do całości kwot uzyskanych ze świadczenia usług taksówkarskich.

W zakresie usług opodatkowanych w formie ryczałtu podatnik będzie zobowiązany składać w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu skróconą deklarację podatkową VAT-12. W deklaracji tej należy wykazać podstawę opodatkowania, którą stanowi wartość świadczonych usług oraz kwotę podatku obliczonego od 2011 r. według 4-proc. stawki.

Deklaracja ta jest składana do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jeżeli czynności te wykonywane są na terenie dwóch lub więcej urzędów skarbowych, to taksówkarze składają ją w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.