Osoby, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji, mogą otrzymać świadczenie uzupełniające, popularnie znane jako "500+" dla osób niesamodzielnych, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów.

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Dla kogo 500 plus?

Reklama

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, potocznie nazywane "500 plus dla niesamodzielnych", to forma wsparcia finansowego dla osób pełnoletnich, które zamieszkują na terenie Polski i posiadają orzeczenie o:

  • Znaczym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • Całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy.

Celem świadczenia jest zapewnienie osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji dodatkowego wsparcia dochodowego, umożliwiającego im godne życie.

Dla kogo świadczenie 500 plus?

Świadczenie jest przeznaczone dla osób pełnoletnich zamieszkujących w Polsce, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować i potrzebują pomocy innych osób w codziennym życiu, jak przygotowywanie posiłków czy higiena osobista. Istotną informacją jest również to, że łączna kwota brutto innych otrzymywanych świadczeń emerytalnych, rentowych lub z innych źródeł publicznych nie może przekroczyć 2 419,33 zł miesięcznie. Informacje przekazała Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Ile wynosi świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji?

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wynosi maksymalnie 500 zł miesięcznie. Przysługuje ono osobom, które nie mają prawa do emerytury ani renty oraz nie otrzymują innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, lub jeśli takie świadczenia otrzymują, ich łączna kwota brutto nie przekracza 1919,33 zł.

Świadczenie uzupełniające może być niższe od 500 zł, jeśli osoba uprawniona pobiera emeryturę, rentę lub inne świadczenia ze środków publicznych, których łączna kwota brutto przekracza 1919,33 zł, ale nie przekracza 2419,33 zł. W takim przypadku wysokość świadczenia uzupełniającego będzie równa różnicy między 2419,33 zł a sumą wszystkich pobieranych świadczeń ze środków publicznych. Na przykład, jeśli osoba otrzymuje 2000 zł brutto z innych świadczeń, świadczenie uzupełniające wyniesie 419,33 zł.

ZUS informuje, że świadczenia finansowane ze środków publicznych obejmują emerytury i renty wypłacane przez ZUS, KRUS oraz inne instytucje. Do tej kategorii należą także świadczenia z pomocy społecznej, takie jak zasiłki stałe i dodatek mieszkaniowy, z wyjątkiem świadczeń jednorazowych. Do dochodu wliczane są również świadczenia otrzymywane z zagranicznych instytucji emerytalno-rentowych. Natomiast nie uwzględnia się dodatku i zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku dla sieroty zupełnej, dodatku kombatanckiego, ryczałtu energetycznego, ani świadczeń jednorazowych, takich jak zasiłki socjalne czy zasiłek pogrzebowy. Przy ustalaniu wysokości pobieranych świadczeń nie bierze się również pod uwagę świadczenia wspierającego ani renty rodzinnej dla dziecka, które stało się całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji przed ukończeniem 16 lat lub w trakcie nauki w szkole przed ukończeniem 25 lat.

500 plus dla osób niesamodzielnych: trzeba złożyć wniosek

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji nie jest przyznawane automatycznie, lecz wymaga złożenia odpowiedniego wniosku. Wniosek ten należy złożyć w odpowiednim organie, który zależy od tego, czy osoba ubiegająca się o świadczenie jest uprawniona do otrzymywania świadczeń emerytalno-rentowych. Na przykład osoby uprawnione do świadczeń ZUS składają wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem formularza ESUN, natomiast osoby uprawnione do emerytur lub rent w KRUS składają wnioski w odpowiednim oddziale terenowym KRUS. Osoby, które nie mają prawa do żadnego świadczenia emerytalno-rentowego z żadnej instytucji, również składają wniosek w ZUS. Dodatkowo, w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wnioski składają również osoby uprawnione do świadczeń emerytalno-rentowych zarówno w ZUS, jak i w innych organach rentowych, ale to ZUS wypłaca dodatek pielęgnacyjny.

Co trzeba dołączyć do wniosku?

Aby ubiegać się o świadczenie uzupełniające z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, należy dołączyć do wniosku ESUN dokument potwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji, chyba że jest on już w posiadaniu Zakładu, wtedy nie trzeba go załączać. Osoby, które nie posiadają takiego orzeczenia lub upłynął okres jego ważności, powinny dołączyć do wniosku zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza, pod którego opieką się znajdują (druk OL-9), oraz ewentualnie dokumentację medyczną i inne zaświadczenia mające znaczenie przy ocenie niezdolności do samodzielnej egzystencji, takie jak karta leczenia szpitalnego, historia choroby, dokumentacja rehabilitacji leczniczej czy orzeczenie o niepełnosprawności. Formularz wniosku oraz druk zaświadczenia o stanie zdrowia można pobrać ze strony internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub w placówkach ZUS.

O tym musisz pamiętać

Warto wspomnieć, że osoby korzystające ze świadczenia 500+ dla niesamodzielnych są zobowiązane do powiadomienia ZUS o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na prawo do świadczenia uzupełniającego lub jego wysokość. Dotyczy to przede wszystkim:

uzyskania prawa do jakiegokolwiek świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, w tym emerytalno-rentowego, które może być przyznane przez KRUS lub inny organ emerytalny,zwiększenia kwoty innych świadczeń finansowanych ze środków publicznych, otrzymywanych od podmiotu innego niż ZUS (np. KRUS lub ośrodek pomocy społecznej),czasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności (wyjątek stanowi odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego).