Skarga Czech

W lutym 2021 r. Republika Czeska wniosła do Trybunału Sprawiedliwości skargę przeciwko Polsce. Twierdziła, że rozszerzenie skali i przedłużanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni odkrywkowej Turów (Polska) narusza prawo Unii.

W trakcie postępowania Trybunał zobowiązał Polskę, tytułem środka tymczasowego, do natychmiastowego zaprzestania działalności wydobywczej w tej kopalni do chwili ogłoszenia wyroku kończącego tę sprawę. Ponieważ Polska nie zastosowała się do tego środka tymczasowego, 20 września 2021 r. została zobowiązana do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej okresowej kary pieniężnej w wysokości 500 000 EUR dziennie aż do czasu pełnego zastosowania się do tego środka.

Reklama
Reklama

Ugoda z Czechami

3 lutego 2022 r. Polska zawarła z Republiką Czeską ugodę, wskutek czego sprawa ta została wykreślona z rejestru
Trybunału.

Polska nie zapłaciła kwot należnych z tytułu okresowej kary pieniężnej. Dlatego w pięciu kolejnych decyzjach Komisja poinformowała ją, że potrąca tę należność z różnego rodzaju wierzytelnościami Polski wobec Unii. Odzyskana w ten sposób kwota główna wynosi 68 500 000 EUR za okres od 20 września 2021 r. do 3 lutego 2022 r.

Polska zwróciła się do Sądu o stwierdzenie nieważności decyzji o potrąceniu. Powołała się w szczególności na zawarcie ugody, które, jej zdaniem, sprawiło, że skutki finansowe środków zarządzonych przez Trybunał ustały z mocą wsteczną. Dokonane przez Komisję potrącenie jest zatem, zdaniem Polski, niezgodne z prawem.

Sąd oddalił skargi Polski w całości

Sąd wziął pod uwagę, że okresowa kara pieniężna była naliczana począwszy od 20 września 2021 r. do czasu wykreślenia sprawy z rejestru Trybunału, które nastąpiło 4 lutego 2022 r.5 Wobec tego, wykreślenie to nie zwolniło Polski z obowiązku uregulowania kwoty należnej z tytułu okresowej kary pieniężnej. W przeciwnym wypadku nie zostałby osiągnięty cel tej kary, polegający na zapewnieniu skutecznego stosowania prawa Unii, nierozerwalnie związanego z wartością państwa prawa.

Ponadto Sąd uznał, że Komisja wywiązała się z ciążącego na niej obowiązku uzasadnienia spornych decyzji. Ich treść pozwalała Polsce na zidentyfikowanie potrącanych wierzytelności i na poznanie powodów, dla których Komisja kontynuowała procedurę odzyskiwania przez potrącenie.