Prezes Związku Pracodawców BCC Łukasz Bernatowicz przekazał redakcji Dziennik.pl, że strona pracodawców nie ustaliła jeszcze wspólnego stanowiska dotyczącego ich propozycji minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2025 roku.

Staramy się wypracować jedno stanowisku, by móc je zaprezentować na Radzie Dialogu Społecznego – powiedział Bernatowicz. Dopytywany, czy udało już się wypracować wspólne stanowisko, powiedział, że jeszcze nie mają wspólnego stanowiska. Jeszcze nie doszło do spotkania osób, które ustalą wspólne stanowisko przedsiębiorców - powiedział. Dodał, że do spotkania dojdzie po długim weekendzie. Myślę, że po długim weekendzie postaramy się wypracować jako storna pracodawców nasz postulat w tym zakresie. Wtedy trafi on do strony rządowej i związkowej - zapowiedział.

Reklama

Bernatowicz dodał, że w tamtym roku ustalenie minimalnego wynagrodzenia było dosyć specyficzne. Przypomniał, że rząd przelicytował związkowców, ale – jak dodał – najprawdopodobniej wynikało to z trwającej kampanii wyborczej. Mamy nadzieję, że w tym roku będzie się to trzymać realiów ekonomicznych, które są takie, że płaca minimalna nie powinna rosnąć tak drastycznie jak w ubiegłych latach, a zwłaszcza jak w ciągu tego roku” – powiedział. Wyraził nadzieję, że zapowiedź ministry rodziny Agnieszki Dziemianowicz-Bąk o tym, by minimalne wynagrodzenie ustalić na poziomie 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia jest nieporozumieniem.

Wysokość płacy minimalnej w 2025 r.

Rada Ministrów do 15 czerwca przedstawi Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości płacy minimalnej w 2025 r. Następnie, po otrzymaniu propozycji i informacji uzgadnia wysokość minimalnego wynagrodzenia oraz ustala wysokość minimalnej stawki godzinowej w terminie 30 dni od dnia otrzymania propozycji i informacji.

Co, jeśli nie będzie porozumienia?

Reklama

Jeżeli Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni w terminie wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz nie ustali wysokości minimalnej stawki godzinowej na następny rok, Rada Ministrów ustala je do 15 września w drodze rozporządzenia.

Gdzie szukać informacji o minimalnym wynagrodzeniu?

Informacja o wysokości minimalnego wynagrodzenia a także wysokości minimalnej stawki godzinowej ma zostać ogłoszona w drodze obwieszczenia prezesa Rady Ministrów do 15 września 2024 r. w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.