Od kiedy składanie wniosków o wakacje kredytowe?

Ustawa, która przedłużyła wakacje kredytowe na 2024 rok weszła w życie 15 maja 2024 roku i to właśnie od tej daty można składać w bankach wnioski o zawieszenie rat, choć realnie przerwa w spłacie będzie możliwa od 1 czerwca.

Wstrzymać kredyt hipoteczny będzie można dwa razy między 1 czerwca a 31 sierpnia oraz dwa razy między 1 września a 31 grudnia.

Reklama

Kto może skorzystać z wakacji kredytowych 2024?

W 2024 roku z wakacji kredytowych może skorzystać ta grupa kredytobiorców:

  • której rata przekracza 30 proc. dochodu gospodarstwa domowego (licząc ze średniej za poprzednie 3 miesiące);
  • którzy na dzień złożenia wniosku utrzymują co najmniej 3 dzieci.

Wstrzymać spłatę rat mogą osoby, u których wartość kredytu nie przekracza kwoty 1,2 mln zł. Umowę kredytową należało zawrzeć przed 1 lipca 2022 roku.

Gdy mowa w wymaganiach o dziecku, rozumie się przez to dzieci pozostające na utrzymaniu rodziców do 18. roku życia lub do 25. roku życia w przypadku uczniów i studentów (do 30 września roku, w którym skończył się rok szkolny, lub w którym planowane jest zakończenie nauki w szkole wyższej). Ograniczenie wiekowe nie ma zastosowania w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znaczny.

Jakiego kredytu dotyczą wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe przysługują w przypadku spłacania kredytu w walucie polskiej, którego umowa została zawarta przed 1 lipca 2022 roku, do końca spłaty zostało co najmniej 6 miesięcy, a kredyt jest przeznaczony na nieruchomość służącą zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych. W 2024 roku konieczne jest również, by kwota kredytu nie była wyższa niż 1,2 mln zł.

W przypadku, gdy dana osoba ma kilka kredytów hipotecznych, wakacje kredytowe dotyczą tylko jednej umowy. W przypadku, gdy kredytobiorca korzystał z zawieszenia w poprzednich latach, w tym roku musi to dotyczyć tej samej umowy co poprzedni.

Czy za okres wakacji kredytowych naliczane są odsetki?

Bank nie nalicza odsetek w czasie, kiedy kredytobiorca korzysta z zawieszenia rat. Co istotne, czas spłaty wydłuża się o liczbę miesięcy wakacji kredytowych, którą się wykorzystało.

Wniosek o wakacje kredytowe 2024

Wniosek o wakacje kredytowe można składać albo dla każdej raty osobno, albo łącznie. Terminem na jego złożenie jest dzień płatności raty. Co istotne, jeśli kredyt zaciągnęła więcej niż jedna osoba, tylko jedna z nich składa wniosek.

Należy do niego dołączyć oświadczenia (składane pod rygorem odpowiedzialności karnej), które potwierdzają, że kredytobiorca spełnia warunki do zawieszenia rat. To on ponosi odpowiedzialność za to, by zadecydować, czy mieści się w wymogach.

Wniosek można złożyć zarówno przez bankowość elektroniczną, pocztę elektroniczną, jak i w placówkach banku.