Brak zdecydowanych działań UE przyczynił się do powstania "hybrydowego reżimu autokracji wyborczej", czyli systemu konstytucyjnego, w którym odbywają się wybory, ale brak jest poszanowania dla demokratycznych norm i standardów - stwierdzili posłowie.

Reklama

Parlament ubolewa nad "niezdolnością Rady do poczynienia znaczących postępów w celu przeciwdziałania regresowi demokracji". Posłowie podkreślają, że art. 7 ust. 1 nie wymaga jednomyślności wśród państw członkowskich, aby zidentyfikować wyraźne ryzyko poważnego naruszenia wartości UE, ani aby wydać konkretne zalecenia i terminy. Posłowie twierdzą, że każda dalsza zwłoka w działaniu na podstawie art. 7 w celu ochrony wartości UE na Węgrzech będzie równoznaczna z naruszeniem zasady państwa prawa przez samą Radę.

PE wzywa Komisję do powstrzymania się od zatwierdzenia węgierskiego KPO

Posłowie wzywają Komisję do pełnego wykorzystania wszystkich narzędzi, którymi dysponuje, a w szczególności rozporządzenia o warunkowości budżetowej. W czasie, gdy wartości UE są szczególnie zagrożone przez rosyjską wojnę z Ukrainą i jej antyunijne działania, wzywają również Komisję do: powstrzymania się od zatwierdzenia węgierskiego KPO oraz wykluczenia z finansowania tych programów spójności, które przyczyniają się do niewłaściwego wykorzystania funduszy UE lub do naruszania praworządności.

Europosłowie są nadal zaniepokojeni kilkoma obszarami politycznymi dotyczącymi demokracji i praw podstawowych na Węgrzech. Główne obszary to funkcjonowanie systemu konstytucyjnego i wyborczego, niezależność sądownictwa, korupcja i konflikty interesów oraz wolność słowa, w tym pluralizm mediów. Problematyczne są również - ich zdaniem - wolność akademicka, wolność wyznania, wolność zrzeszania się, prawo do równego traktowania, w tym prawa osób LGBTIQ, prawa mniejszości, a także prawa migrantów, osób ubiegających się o azyl i uchodźców.

Ze Strasburga Łukasz Osiński