„Przewidywania banków na I kwartał 2022 r. odnośnie do polityki kredytowej różnią się w zależności od rodzaju kredytu: w przypadku kredytów dla dużych przedsiębiorstw i sektora MSP banki deklarują łagodzenie, a w przypadku kredytów mieszkaniowych – zaostrzenie kryteriów ich udzielania" - poinformowano w opublikowanej w poniedziałek przez NBP informacji pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”.

Reklama

Dodano, że banki oczekują wzrostu popytu na kredyty dla dużych przedsiębiorstw i sektora MSP oraz spadku na kredyty mieszkaniowe. Opinie banków co do kierunków zmian polityki kredytowej i popytu na kredyty konsumpcyjne są podzielone, ze wskazaniem na niewielkie zaostrzenie i lekki wzrost popytu - poinformowano.

Zaostrzone kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych

Z materiału NBP wynika, że w IV kwartale 2021 r. większość banków po raz kolejny zaostrzyła kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych, co uzasadniały wzrostem stóp procentowych i pogorszeniem się prognoz sytuacji gospodarczej.

„Z drugiej strony pojedyncze banki złagodziły niektóre warunki udzielania kredytów, m.in. obniżyły wymagany udział własny kredytobiorcy. Zdaniem ankietowanych banków odwrócenie trendu wzrostowego i spadek popytu na kredyt nastąpił w wyniku prognoz sytuacji na rynku mieszkaniowym, pogorszenia się sytuacji gospodarstw domowych i zmian w wydatkach konsumenckich” – podano w publikacji NBP.

Wskazano w niej także, że banki w IV kwartale 2021 r. dalej łagodziły kryteriów udzielania kredytów konsumpcyjnych, głównie pod wpływem spadku popytu i wzrostu konkurencji ze strony innych banków. Banki podniosły marżę kredytową i marżę na kredyty obarczone zwiększonym ryzykiem, ale jednocześnie zwiększyły maksymalną kwotę kredytu.

NBP podał także, że w IV kwartale 2021 r. żaden z ankietowanych banków nie zmienił kryteriów udzielania kredytów dla dużych firm, za to większość z instytucji biorących udział w badaniu z złagodziło kryteria kredytowania małych i średnich firm, co wynikało m.in. z niższego ryzyka związanego z sytuacją gospodarczą. Bank centralny podał, że banki zwiększyły maksymalną kwotę kredytu, który może zaciągnąć kredytobiorca spełniający wymagane kryteria.

Dodano, że banki dostrzegają wzrost popytu ze strony dużych firm, co wynika ze zwiększenia zapotrzebowania na finansowanie zapasów i kapitału obrotowego. Jednocześnie instytucje finansowe obserwują spadek zainteresowania kredytem za strony małych i średnich przedsiębiorstw, co łączą ze zwiększeniem wykorzystania alternatywnych źródeł finansowania.

Jak wyjaśnił bank centralny, informacja o sytuacji na rynku kredytowym została przygotowana na podstawie ankiety, którą na początku stycznia 2022 r. wypełniły 23 banki o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 88 proc.