Zrównoważony rozwój, dbałość o ochronę klimatu i środowiska to kluczowe elementy strategii biznesowej Santander Bank Polska. Są one jednymi z najważniejszych filarów ogłoszonej w 2019 r. strategii Odpowiedzialnej Bankowości. Wytycza ona działania banku na kolejne lata i wskazuje ochronę klimatu oraz środowiska jako kluczowe obszary. W praktyce oznacza to oferowanie przyjaznych środowisku, „zielonych” produktów i rozwiązań, a także działania edukacyjne skierowane do klientów, pracowników i lokalnych społeczności. W ramach strategii prowadzone są także wewnętrze inicjatywy, zmierzające do redukcji śladu środowiskowego banku.
Reklama

W drodze do Net Zero

Jako jeden z największych banków w Polsce Santander Bank Polska jest świadomy swojej roli w transformacji polskiej gospodarki i znaczenia, jakie dla tego procesu będą mieć podejmowane przez bank działania, realizowane polityki i udzielane finansowanie. Ogłoszona właśnie przez Grupę Santander globalna strategia Net Zero jest tego potwierdzeniem. Zakłada ona, że Grupa osiągnie neutralność klimatyczną do 2050 r. Redukcja obejmuje zarówno emisje wewnętrzne, powodowane przez np. zużycie prądu, podróże służbowe czy eksploatację floty, ale także emisje, które są efektem finansowania – usług kredytowych, doradczych lub inwestycyjnych świadczonych klientom ze wszystkich segmentów.
Santander Bank Polska zapowiedział, że od 2030 r. zaprzestaje finansowania spółek energetycznych, w których przychody z produkcji energii z węgla wynoszą powyżej 10 proc. Ponadto do 2030 r. planuje całkowitą redukcję ekspozycji banku wobec producentów węgla energetycznego.
Jednocześnie jednym z priorytetów, jakie wyznaczył sobie bank, jest wsparcie klientów w zielonej transformacji. Dlatego tak ważny jest dla niego rozwój i wsparcie projektów zeroemisyjnych lub takich, które do zeroemisyjności prowadzą.
Reklama
W ciągu ostatnich dwóch lat Santander Bank Polska zaproponował swoim klientom takie produkty jak kredyt ESG Linked, zrównoważone obligacje czy IRS oparty o wskaźniki ESG. Jednocześnie bank dostosowuje swoją politykę kredytową do oczekiwań, zwiększając zaangażowanie w inwestycje OZE. W 2020 r. finansowanie w tym obszarze wrosło dziesięciokrotnie w porównaniu z rokiem 2019.
Ofertę korporacyjną uzupełnia bogaty portfel produktów Santander Leasing. Rok 2020 pomimo pandemii koronawirusa i związanych z nią lockdownów był dla spółki bardzo dobrym rokiem w obszarze finansowania zielonych inwestycji. Na początku 2020 r. spółka wprowadziła na rynek produkt Solarlease przeznaczony do finansowania jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż w Polsce – fotowoltaiki. W efekcie Santander Leasing w ubiegłym roku sfinansował instalacje PV na łączną wartość przekraczającą 41 mln zł. Poza tym w ofercie leasingowej znajdują się także leasing electric 100 proc., który pozwala sfinansować bezodsetkowo pojazdy elektryczne, oraz produkt leasing 102 proc. na pojazdy hybrydowe.

Redukcja śladu środowiskowego

Aby dojść w 2050 r. do neutralności, Grupa Santander już teraz podejmuje kroki minimalizujące swój wewnętrzny wpływ na środowisko naturalne. W 2020 r.
Santander Bank Polska osiągnął neutralność wewnętrznych emisji CO2. Było to możliwe dzięki przejściu na zieloną energię, a także zakupowi kredytów węglowych, czyli zielonych, certyfikowanych aktywów, które równoważą emisje. Od początku 2020 r. 100 proc. energii kupowanej przez Santander Bank Polska pochodzi z ekologicznych źródeł, głównie z elektrowni wodnych. Bank wymienił też flotę samochodową na ekologiczne auta z napędem hybrydowym, które mają niższe zużycie paliwa, a także są niskoemisyjne. Ponadto w zeszłym roku bank zrezygnował z zakupu wody w jednorazowych butelkach plastikowych oraz z dystrybutorów do wody z plastikowymi butlami. Zastąpiono je filtrami montowanymi do ujęć instalacji wody bieżącej – w ten sposób każdego roku ilość zużywanego plastiku jest mniejsza aż o 7 ton. Santander Bank Polska jako jedyny przedstawiciel polskiego sektora finansowego przystąpił do Polskiego Paktu Plastikowego, by aktywnie uczestniczyć w wypracowywaniu rozwiązań dla producentów opakowań i wspierać ich w ekotransformacji oraz w dążeniu do zwiększenia skali powtórnego wykorzystania odpadów plastikowych.
Bank chce ponadto aktywnie działać i poszerzać świadomość społeczną na temat troski o środowisko i zagrożone ekosystemy, dlatego już po raz trzeci został partnerem strategicznym akcji Zielona Wstążka #DlaPlanety i dołączył do programu Re:Generacja, zainicjowanego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa, który jest odpowiedzią na ogłoszoną przez Organizację Narodów Zjednoczonych na lata 2021–2030 Dekadę Odtwarzania Ekosystemów. W ramach akcji Santander Bank Polska do końca 2021 r. wspiera odtwarzanie ekosystemów w kompleksie górskich hal w Paśmie Czantorii, na zboczach Małej Czantorii oraz Wielkiej Czantorii. Należą do niego oddzielone od siebie lasem bukowym trzy duże polany oraz jedna mała enklawa (o łącznej powierzchni 16,35 ha).