Wskazano, że od 1 lutego 2021 weszły w życie kolejne instrumenty pomocy dla przedsiębiorców, takie jak: zwolnienie z opłacania składek ZUS za następne dwa miesiące, kolejna dotacja dla mikro i małych firm do 5 tys. zł, dodatkowe postojowe oraz dopłata do wynagrodzeń. Zaznaczono, że wsparciem zostaną objęte również firmy z branży turystycznej oraz ci przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli swoją działalność w 2020 r. Resort szacuje, że pomoc obejmie ponad 300 tys. firm, a jej wartość wyniesie 5,17 mld zł.

Reklama

Przypomniano, że rząd na posiedzeniu 19 stycznia br. przyjął rozporządzenie w sprawie dalszego wsparcia przedsiębiorców, którzy są obecnie dotknięci ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19. Pomoc jest skierowana do firm prowadzących działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), jako rodzaj przeważającej działalności. Wsparcie rozszerzono o 6 kodów PKD: 55.10.Z hotele i podobne obiekty zakwaterowania; 55.20.Z obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; 55.30.Z pola kempingowe i pola namiotowe; 79.11.A działalność agentów turystycznych; 9.12.Z działalność organizatorów turystyki; 52.23.Z działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy.

Cztery instrumenty dla przedsiębiorców

Przewidziano, że przedsiębiorcy będą korzystać z czterech instrumentów, takich jak: zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. albo za sam styczeń 2021 r. Przedsiębiorca może skorzystać ze wsparcia jeżeli był zgłoszony, jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r. i przychód z działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, był niższy o co najmniej 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym.

Reklama

Drugim instrumentem jest wypłata ponownego świadczenia postojowego, w sytuacji gdy spadek przychodu z działalności, uzyskanego w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był co najmniej o 40 proc. niższy w stosunku do okresu porównawczego. Postojowe będzie przysługiwać jednokrotnie albo dwukrotnie.

Trzeci instrument to jednorazowa dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności dla mikro i małych przedsiębiorców, gdy przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był niższy w następstwie COVID-19 co najmniej o 40 proc. wobec przychodu w odpowiednim okresie porównawczym. Napisano, że wnioski można składać do 31 marca 2021 r.

Reklama

Czwarty instrument to dofinansowanie wynagrodzenia pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jednym z warunków otrzymania dopłaty - jak czytamy - jest spadek przychodu uzyskanego w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym. Zaznaczono, że dofinansowanie będzie przysługiwało przez 3 miesiące, od momentu złożenia wniosku; wnioski będzie można składać do 31 marca 2021 r. Dofinansowanie do wynagrodzenia obejmuje 5 z 6 PKD (nie dotyczy 52.23.Z).

Pomoc dla firm z 2020

MRPiT zaznaczyło że pomoc z tarczy branżowej obejmie też firmy, które powstały w 2020 roku. "Wchodzące w życie przepisy rządowego rozporządzenia dają możliwość skorzystania z pomocy także firmom, które ma za sobą jedynie kilkumiesięczną historię istnienia. Wsparcie przysługuje również przedsiębiorcom, którzy rozpoczęli działalność dopiero w 2020 r. i prowadzili ją na dzień 30 listopada 2020 r." - czytamy w informacji.

Podkreślono, że takie osoby, zamiast porównywać swój przychód do odpowiedniego miesiąca w roku poprzedzającym, mogą wziąć pod uwagę (w zależności od formy wsparcia) miesiąc, jeden z dwóch miesięcy, lub jeden z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (w zależności od instrumentu pomocowego) i porównać uzyskany przychód do miesiąca poprzedniego.

Wskazano, że tarcza branżowa oraz rozporządzenie pomocowe Rady Ministrów nie uzależniają przyznania pomocy od faktu zatrudniania pracowników. Oznacza to - jak napisano - że z pomocy przewidzianej w tych aktach prawnych skorzystać mogą zarówno jednoosobowe działalności gospodarcze, które zatrudniają pracowników, jak i te, które pracowników nie zatrudniają (z oczywistym wyjątkiem dofinansowania do wynagrodzeń).

Tzw. tarcza branżowa to ustawa z 9 grudnia 2020 r., która przewiduje konkretne instrumenty pomocowe dla przedsiębiorców działających w branżach najbardziej bezpośrednio poszkodowanych w ostatnich miesiącach przez pandemię (m.in. gastronomiczna, rozrywkowa, kulturalna, i sportowa).

Warunki przyznania pomocy

Warunkiem przyznania pomocy z tarczy branżowej jest odnotowanie odpowiedniego spadku przychodów we wskazanym okresie porównawczym, a także prowadzenie działalności gospodarczej o określonym profilu, identyfikowanym po kodzie PKD przedsiębiorcy.

Określenie konkretnego kryterium udzielania pomocy na podstawie kodu PKD pozwala na sprawne i praktyczne funkcjonowanie systemu wsparcia i jest w obecnej sytuacji możliwie najbardziej i obiektywnym rozwiązaniem. Nie jest też ono precedensowe – sprawdziło się latem i jesienią 2020 r. w przypadku tzw. tarczy turystycznej.

Dobór konkretnych PKD jest wynikiem, w pierwszej kolejności, licznych spotkań z przedstawicielami środowisk przedsiębiorców, których dotknęły obostrzenia sanitarne. To sami przedsiębiorcy wskazywali pod jakimi kodami działają. W trakcie prac nad listą PKD konieczne było również uwzględnienie sytuacji finansów publicznych. Ostateczny kształt katalogu PKD ujętego w tarczy branżowej ukształtował się zaś w toku prac parlamentarnych, często na skutek poprawek sejmowych i senackich.