Przedsiębiorca często stawia sobie pytanie: Jaka jest kondycja ekonomiczno-finansowa mojej firmy? Chciałby też znać odpowiedź na pytanie, jaka będzie w przyszłości. Czy moje przedsiębiorstwo rozwija się szybciej niż firmy z tej branży w regionie i czy zyskuje, czy też traci przewagę konkurencyjną? Ma szczegółowe rozeznanie, co dzieje się w firmie, zna dane o aktywach, o kapitałach, o przychodach i kosztach, natomiast ma trudności w śledzeniu zmian dokonujących się w otoczeniu firmy. A nie należy zapominać, że to, co dzieje się w otoczeniu przedsiębiorstwa, ma najczęściej większe znaczenie dla jego przetrwania niż to, co dzieje się wewnątrz firmy.

Reklama

Portal e-barometr powstał, by dostarczać przedsiębiorcom skondensowanej informacji o makro-, mezo- i mikrootoczeniu, w którym funkcjonują, oraz prognoz gospodarczych, w oparciu o które można budować strategie przedsiębiorstwa. Po wprowadzeniu danych przedsiębiorca ma możliwość porównania danych finansowych oraz wyliczonych na ich podstawie wskaźników finansowych ze średnimi wartościami w branży. Przedsiębiorca może łatwo porównać, jak jego firma wypada na tle innych firm z tej samej sekcji, subiekcji działu i grupy, a więc zgodnie z klasyfikacją działalności stosowaną przez urzędy statystyczne. Korzystać więc z benchmarkingu mogą firmy nie tylko produkcyjne, ale i usługowe.

E-barometr pozwala również prognozować kondycję finansową przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi statystyczno-ekonometrycznych. Obecnie e-barometr adresowany jest do przedsiębiorców z województwa podkarpackiego i lubelskiego, ponieważ przy konstruowaniu szeregu wskaźników uwzględnione zostały dane statystyczne dla tych regionów. Uwzględnienie specyfiki regionalnej (mezootoczenia) wynika głównie z tego, że firmy szczególnie mikro, małe i średnie są silnie powiązane i zakotwiczone w gospodarce regionu. Samo narzędzie jest na tyle elastyczne i uniwersalne, że po wprowadzeniu informacji z innych regionów mogłoby z powodzeniem być stosowane w kolejnych województwach.

Dla przedsiębiorców spoza Podkarpacia i Lubelszczyzny już dziś przydatnym narzędziem będą prezentowane na portalu e-barometru prognozy makroekonomiczne na najbliższy kwartał dla gospodarki globalnej i regionu Europy Środkowej, stóp procentowych i kursów walutowych, prognozy cen surowców strategicznych, prognozy gospodarcze dla Polski (PKB, bilans płatniczy, kurs walutowy, inflacja).

Piotr Klimczak, ekspert ds. badań i analiz ekonomicznych Instytutu Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie