W jaki sposób małe firmy mogą sprawdzić własną kondycję?

Reklama

MARIAN WARGACKI: Mogą to zrobić, korzystając z portalu prognozowania stanów zagrożenia przedsiębiorstwa. E – barometr umożliwia zaangażowanym w projekt przedsiębiorcom dostęp do informacji makro, mezo i mikroekonomicznej, zwłaszcza do analiz prognoz gospodarczych. Prognozy makroekonomiczne obejmują przewidywania dotyczące stóp procentowych, kursów walut oraz cen najważniejszych surowców (np. miedź, aluminium, ropa). W ramach prognoz mezoekonomicznych prezentowane są dane na poziomie lokalnym (dwóch wybranych w ramach projektu województw – lubelskiego i podkarpackiego), dotyczące rynku pracy, koniunktury i nastrojów gospodarczych. E– barometr jest interaktywnym systemem służącym zarówno ocenie kondycji, jak i prognozowaniu sytuacji przedsiębiorstwa w przyszłości. Dodatkowym modułem portalu jest system benchmarkingu dający przedsiębiorcom możliwość porównania własnej sytuacji ekonomiczno – finansowej ze średnią w branży.

Co musi zrobić przedsiębiorca, aby poznać dane?

Każdy użytkownik odwiedzający e– barometr może założyć konto. W portalu funkcjonują dwa typy kont: dla osób indywidualnych i dla przedsiębiorstw. Użytkownik zalogowany jako osoba indywidualna ma dostęp jedynie do informacji o charakterze ogólnym – raportów z badań prowadzonych w ramach projektu, np. dotyczących nastrojów gospodarczych, rynku pracy, koniunktury konsumentów. Użytkownik zalogowany na firmowe konto ma dostęp do wszystkich narzędzi badających kondycję przedsiębiorstwa. Aby uzyskać informację dotyczącą własnej sytuacji finansowej, obejmującą analizę wskaźnikową, benchmarking, prognozy mikroekonomiczne, badania zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa, firma wprowadza dane z własnych dokumentów finansowych, takich jak sprawozdanie finansowe, bilans, rachunek wyników. Na podstawie wprowadzonych danych przygotowywana jest prognoza sytuacji ekonomicznofinansowej. E – barometr umożliwia uzupełnianie danych w kolejnych latach, dzięki czemu przedsiębiorstwo może oceniać zmiany własnej pozycji w dłuższym okresie. W ramach portalu e – barometr funkcjonuje biuro wsparcia pracowników, którego zadaniem jest nadzorowanie oraz pomoc zwalnianym pracownikom przez dokształcanie czy przekwalifikowanie, informowanie o wolnych miejscach pracy itp. To taki indywidualny doradca.

Na czym polega innowacyjność e – barometru?

W głównej mierze na możliwości porównania stanu finansowego danego przedsiębiorstwa z konkurencją w branży z danego regionu oraz możliwości uzyskania pogłębionych informacji o ocenie kondycji firmy. W jednym miejscu przedsiębiorca ma dostęp do kompleksowej informacji o sytuacji gospodarczej regionu i własnego przedsiębiorstwa. Innowacyjność tego narzędzia wynika także z tego, że jest elementem systemu, na który składają się jeszcze doradztwo i szkolenia. Dotychczas, jeśli powstawały narzędzia badające sytuację przedsiębiorstwa, to obejmowały tylko ten zakres. Przedsiębiorca musiał korzystać z kilku różnych narzędzi, aby otrzymać szerszy obraz sytuacji przedsiębiorstwa, nie mówiąc już o kolejnej grupie narzędzi prognostycznych. E– barometr jest ofertą kompleksowego narzędzia dostosowanego do specyfiki gospodarki regionalnej.

Skąd pomysł? Czy tego rodzaju narzędzia są wykorzystywane w Polsce?

Pomysł zrodził się z badań prowadzonych przez Wyższa Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu, Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz firmę CASE Doradcy sp. z o.o. Z badań wynikało, że przedsiębiorcy nie mają dostępu do informacji dotyczących gospodarki regionalnej lub nie ma takiej informacji w regionach. Okazało się także, że przez brak narzędzi prognostycznych zwykle za późno reagują na pojawiające się zagrożenia i w efekcie zbyt późno jest na uratowanie firmy przez upadkiem. Nasz pomysł polegał z jednej strony na dostarczeniu informacji o gospodarce regionalnej, a z drugiej strony – narzędzia, które pozwoli oceniać bieżącą i przyszłą sytuację firmy. Przygotowując projekt, wychodziliśmy także z założenia, że firmy będą zwiększały zatrudnienie, jeśli będą przekonane, że ich bieżąca i przyszła sytuacja jest dobra.

Dlaczego tylko małe firmy objęto programem?

Przede wszystkim z braku kompleksowego narzędzia badawczego dla małych i średnich przedsiębiorstw. Takich firm nie stać na zakup usług konsultingowych, bo ich koszty są bardzo wysokie. Dlatego małe i średnie przedsiębiorstwa pozbawione są dostępu do takich narzędzi. Podjęliśmy także działania uświadamiające, szczególnie wobec przedsiębiorców posiadających małe firmy, przydatność takich narzędzi w bieżącym zarządzaniu.


W jaki sposób dobierano firmy biorące udział w projekcie?

Do współpracy zaprosiliśmy nie tylko przedstawicieli sektora publicznego, stowarzyszenia przedsiębiorców, ale też przedstawicieli sektora prywatnego. Zależało nam, aby wśród 210 przedsiębiorstw zaproszonych do projektu były zarówno te, które mogą się pochwalić bardzo dobrą sytuacją, jak i te, które potrzebowały naszego wsparcia. Dlatego udało nam się stworzyć sieć przedsiębiorstw, które przez udział w spotkaniach, szkoleniach, misjach gospodarczych mogły się nawzajem poznawać, rozpocząć współpracę między sobą czy nawet rozmowy o wspólnym biznesie. W jaki sposób zostaną wykorzystane zdobyte doświadczenia? Są one wykorzystywane do ulepszania narzędzia. Doświadczeniami dzielimy się z instytucjami zagranicznymi realizującymi podobne projekty w ramach programu EQUAL. Wyniki projektu były prezentowane na Litwie, w Niemczech, Finlandii, Hiszpanii, Belgii. Obecnie narzędzie prezentujemy przedsiębiorcom w wybranych miastach w Polsce. Po zakończeniu projektu EQUAL ebarometr na pewno będzie nadal rozwijany o dane z kolejnych regionów w Polsce.

*Marian Wargacki, dyrektor projektu „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych”, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji z siedzibą w Zamościu