Zasiłek chorobowy

Reklama

Zasiłek chorobowy wynosi 80 proc. wynagrodzenia lub przychodu stanowiącego podstawę jego wymiaru. Jednak za okres pobytu w szpitalu pracownikowi przysługuje już zasiłek chorobowy w wysokości 70 procent podstawy wymiaru. Jeżeli natomiast przyczyną niezdolności do pracy jest wypadek przy pracy albo choroba zawodowa, lub też niezdolność do pracy przypada na okres ciąży, to pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy w wysokości 100 procent podstawy wymiaru, także za okres pobytu w szpitalu.

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jednak podstawa ta nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia pracowników, po pomniejszeniu o kwotę odpowiadającą 13,71 procent, czyli składkom na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika. W 2018 roku wysokość minimalnego wynagrodzenia wzrosła do 2 250 zł, w efekcie najniższa podstawa wyniesie w 2018 roku 1 941,52 zł, a same świadczenia wyniesie: 1 359,06 zł - przy 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku, 1 553,22 zł - przy 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku lub 1 941,52 zł - przy 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Świadczenie rehabilitacyjne

Jeżeli po wyczerpaniu zasiłku chorobowego ubezpieczony nadal jest niezdolny do pracy, ale dalsze leczenie może umożliwić mu powrót do aktywności zawodowej, to przysługuje mu świadczenie rehabilitacyjne. Wynosi ono:
- 90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych 3 miesięcy, czyli 1 747,37 zł w 2018 roku, - 75 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za pozostały okres, czyli 456,14 zł w 2018 roku, - 100 proc. jeśli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży, czyli 1 941,52 zł w 2018 roku.

Zasiłek wyrównawczy

Z kolei zasiłek wyrównawczy ma zrekompensować ubezpieczonemu pracownikowi straty w zarobkach, jakie ponosi z powodu obniżenia jego sprawności do pracy. Przysługuje więc pracownikowi ze zmniejszoną zdolnością do pracy (może chodzić o obniżenie sprawności fizycznej bądź psychicznej), którego miesięczne wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek poddania się rehabilitacji zawodowej.

Wysokość zasiłku zależy od zarobków poszczególnych pracowników, świadczenie to stanowi bowiem różnicę między przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem sprzed odbywania rehabilitacji zawodowej, ustalonym według zasad obowiązujących przy obliczaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, a wynagrodzeniem miesięcznym osiąganym podczas pracy uzasadniającej jego wypłatę. Podstawę wymiaru zasiłku stanowi wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym dana osoba nabyła prawo do tego świadczenia.

Zasiłek macierzyński

Matce (lub ojcu) ZUS wypłaci też zasiłek macierzyński - i to nie tylko w czasie urlopu macierzyńskiego, ale również w czasie urlopu rodzicielskiego.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego jest uzależniona od deklaracji matki, na jaki czas chce otrzymywać zasiłek macierzyński: – 100 procent podstawy wymiaru przysługuje, jeżeli kobieta nie zamierza skorzystać z urlopu rodzicielskiego - wtedy 100 procent zasiłku macierzyńskiego przysługuje przez cały okres urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu ojcowskiego; – 80 procent podstawy wymiaru przysługuje, jeżeli kobieta po urodzeniu dziecka będzie wnioskowała o pełny wymiar przysługujących jej wszystkich urlopów, czyli po urlopie macierzyńskim wykorzysta urlop dodatkowy oraz urlop rodzicielski; – 60 procent podstawy wymiaru przysługuje, jeżeli wniosek o urlop macierzyński zostanie złożony nie wcześniej niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego to przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, czyli w istocie jest to podstawa wymiaru zasiłku chorobowego. Tak więc w 2018 roku najniższy zasiłek macierzyński wyniesie kolejno: 60 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego - 1 164,91 zł, 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego - 1 553,22 zł i 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego - 1 941,52 zł.

Zasiłek opiekuńczy

Na chore dziecko rodzice mogą z kolei otrzymać z ZUS zasiłek opiekuńczy. Przysługuje on, jeśli rodzic zrezygnował z pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny. Masz chore dziecko?

Zasiłek jest wypłacany w wysokości 80 proc. wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku, czyli przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstała konieczność zapewnienia opieki. Zasiłek opiekuńczy stanowi więc 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, czyli w 2018 roku 1 553,22 zł.

Reklama

Zasiłek pogrzebowy

Wreszcie po śmierci osoby ubezpieczonej członkom rodziny, którzy pokryli koszt pogrzebu ZUS przyzna zasiłek pogrzebowy. Wysokość zasiłku pogrzebowego dla członków rodziny opłacających pogrzeb wynosi 4 tys zł.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje także osobom, które w rzeczywistości pokryły koszty pogrzebu. W takim przypadku zasiłek przysługuje w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższej jednak niż 4 tys zł.