Wzrost PKB (niewyrównany sezonowo) spowolnił do 1,1 proc. r/r w IV kw. 2012 r. (wobec 1,4 proc. w poprzednim kwartale), przy czym popyt krajowy odnotował spadek o 0,7 proc. r/r (wobec 0,7 proc. spadku w III kw.), wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Reklama

Na dalsze spowolnienie tempa wzrostu PKB w IV kwartale 2012 r. wpłynął, nienotowany od wielu lat, spadek spożycia ogółem oraz nieco mniejszy niż w III kwartale 2012 r., spadek akumulacji. W efekcie - popyt krajowy w skali roku obniżył się o 0,7 proc., podobnie jak w III kwartale 2012 r. Wpływ popytu krajowego na wzrost PKB był negatywny i wyniósł -0,7 pkt proc. (wpływ spożycia ogółem -0,5 pkt proc. i akumulacji -0,2 pkt proc.) - głosi komunikat.

GUS podał też, że ujemny wpływ spożycia ogółem na wzrost PKB spowodowany był obniżeniem spożycia indywidualnego. Wpływ spożycia publicznego był neutralny. Na negatywny wpływ akumulacji na tempo wzrostu gospodarczego złożyła się w równym stopniu ujemna kontrybucja przyrostu rzeczowych środków obrotowych i ujemny wpływ popytu inwestycyjnego, po -0,1 pkt. proc. Utrzymał się pozytywny wpływ eksportu netto na tempo wzrostu gospodarczego (+1.8 pkt proc.), co było efektem nieco szybszego niż w poprzednim kwartale wzrostu eksportu przy wolniejszym spadku importu - czytamy dalej.

Według danych niewyrównanych sezonowo, wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w IV kw. 2012 r. była wyższa o 1,0 proc. r/r, zaś wartość dodana brutto w przemyśle spadła o 1,2 proc. r/r, natomiast w budownictwie spadła odpowiednio o 2,1 proc. r/r. Popyt krajowy w IV kw. 2012 r. był niższy o 0,7 proc. niż rok wcześniej. Spożycie ogółem w kw. 2012 r. spadło o 0,7 proc., w tym spadek spożycia indywidualnego wyniósł 1,0 proc., zaś spożycie publiczne wzrosło o 0,2 proc.

Akumulacja brutto w IV kw.2012 r. obniżyła się o 0,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2011 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe - spadek o 0,3 proc. Stopa inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) wyniosła 28,0 proc. wobec 29,2proc. przed rokiem - napisał GUS.

Według danych wyrównanych sezonowo, w IV kw. 2012 r. PKB (w cenach stałych przy roku odniesienia 2005) wzrósł realnie o 0,2 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 1,1 proc., podał także GUS. Ośmiu analityków uwzględnionych w zestawieniu ISBnews spodziewało się, że wzrost PKB w ostatnim kwartale 2012 roku wyniósł średnio 0,94 proc. (prognozy wahały się od 0,8 proc. do 1,1 proc.).