Świadczenie ratownicze w Polsce

Świadczenieratownicze to istotna forma wsparcia dla osób, które poświęciły swoje zdrowie i życie w pracy ratowniczej, narażając się na różnorodne niebezpieczeństwa i trudności. Jest to świadczenie finansowe, które jest przyznawane emerytom będącym członkami Ochotniczej Straży Pożarnej. Świadczenie to jest przyznawane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych.

Jakie warunki trzeba spełnić by otrzymać świadczenie ratownicze?

Reklama

Jak podaje portal rządowy GOV.pl, świadczenieratownicze przysługuje strażakowi ratownikowi, czynnie uczestniczącemu jako członek Ochotniczej Straży Pożarnej w działaniach ratowniczych lub też w akcjach ratowniczych. Mogą je otrzymać:

Reklama
  • kobiety, które ukończyły 60 lat i aktywnie brały udział jako członkinie Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych- przy czym wymagany jest bezpośredni udział minimum raz w roku - przez okres co najmniej 20 lat,
  • mężczyźni, którzy ukończyli 65 lat i także aktywnie uczestniczyli jako członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych - przy czym wymagany jest bezpośredni udział co najmniej raz w roku - przez okres co najmniej 25 lat.

Co zrobić, aby otrzymać świadczenie ratownicze?

Świadczenieratownicze jest przyznawane na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek składa się do komendanta powiatowego (miejskiego) PSP – czyli organu przyznającego – właściwego dla siedziby jednostki OSP, do której należy strażak ratownik Ochotniczej Straży Pożarnej. Prawo do tego świadczenia przysługuje po osiągnięciu określonego wieku: w przypadku mężczyzn jest to 65 lat, natomiast w przypadku kobiet jest to 60 lat.

Ile wynosi świadczenie ratownicze?

Wysokość świadczeniaratowniczego podobnie jak innych dodatków do emerytury, podlega waloryzacji. Nazywane jest ono również ”200 plus”. W tym roku od 1 marca 2024 jego kwota wzrosła z 230 zł do 258 zł miesięcznie. Oznacza to, że emeryci otrzymujący to świadczenie otrzymają dodatkowo 3096 zł rocznie.

Świadczenie ratownicze nie jest wypłacane przez ZUS, a Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wypłacane jest ono miesięcznie, do 15. dnia każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym przyznano świadczenie ratownicze.