Jakie są zadania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego?

Reklama

BFG ma gwarantować depozyty oraz restrukturyzację zagrożonych bankructwem banków i SKOK-ów. Ponadto zajmuje się gromadzeniem informacji o deponentach, prowadzi nadzór nad zgromadzonymi w systemach wyliczania danymi i przeprowadza przymusowe restrukturyzacje instytucji finansowych. Jeśli zagraża im bankructwo, udziela wsparcia finansowego w postaci pożyczek, poręczeń oraz gwarancji.

Z punktu widzenia klientów banków i SKOK-ów, szczególnie ważna jest możliwość zawieszenia działalności objętych programem podmiotów. Gdy d tego dochodzi, BFG musi zwrócić klientom wygaszanych organizacji zgromadzone na tamtejszych depozytach środki.

Skąd BFG czerpie środki finansowe?

Podstawowym źródłem finansowania Funduszu są składki od podmiotów objętych systemem gwarantowania oraz składki związane z przymusową restrukturyzacją banków, firm inwestycyjnych i oddziałów banków zagranicznych, które są wnoszone przez podmioty krajowe i wspomniane oddziały banków zagranicznych.

Innymi źródłami finansowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego są m.in.:

 • składki nadzwyczajne - do których Rada Funduszu może zobowiązać określone podmioty, gdy zgromadzone przez nie środki systemu gwarantowania depozytów są niewystarczające do wypłaty środków gwarantowanych;
 • wpływy z udzielanych zwrotnych pożyczek i gwarancji;
 • środki z dotacji z budżetu państwa i otrzymane w ramach bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Środki jakich instytucji chroni BFG?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny strzeże bezpieczeństwa środków/depozytów zgromadzonych w:

 • bankach krajowych (tj. z siedzibą na terytorium RP), pomijając Bank Gospodarstwa Krajowego jako banku państwowego;
 • spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (SKOK);
 • oddziałach banków zagranicznych (tj. banków z siedzibą za granicą RP, na terytorium państwa niebędącego członkiem UE), o ile nie należą one do podobnego zagranicznego systemu gwarantowania.

Sprawdź listę podmiotów objętych gwarancjami: TUTAJ.

Czyje depozyty są wyłączone z ochrony Funduszu?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie stoi na straży bezpieczeństwa środków zgromadzonych przez:

 • Skarb Państwa,
 • Narodowy Bank Polski,
 • banki, banki zagraniczne oraz instytucje kredytowe, o których mowa w ustawie Prawo bankowe,
 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,
 • Bankowy Fundusz Gwarancyjny,
 • instytucje finansowe w rozumieniu rozporządzenia 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012,
 • firmy inwestycyjne w rozumieniu ww. rozporządzenia 575/2013 i uznanych firm inwestycyjnych z państwa trzeciego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 25 tego rozporządzenia,
 • osoby i podmioty, które nie zostały zidentyfikowane przez odpowiednio bank lub kasę,
 • krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń oraz krajowe i zagraniczne zakłady reasekuracji, o których mowa w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
 • fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze zagraniczne, spółki zarządzające i oddziały towarzystw inwestycyjnych, o których mowa w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
 • otwarte fundusze emerytalne, pracownicze fundusze emerytalne, powszechne towarzystwa emerytalne i pracownicze towarzystwa emerytalne, o których mowa w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • organy władz publicznych innego państwa członkowskiego UE oraz państwa trzeciego, w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw.

Kto jest deponentem w banku, a kto w SKOK-u?

Reklama

W odniesieniu do banku lub oddziału banku zagranicznego za osoby uprawione do środków gwarantowanych uznaje się:

 • osoby prawne i fizyczne;
 • jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, ale posiadające zdolność do czynności prawnych;
 • szkolne kasy oszczędnościowe,
 • pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe.

W przypadku Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych deponentami są:

 • osoby fizyczne,
 • organizacje pozarządowe,
 • jednostki organizacyjne kościoła lub związku wyznaniowego, będące osobami prawnymi,
 • spółdzielnie,
 • związki zawodowe,
 • wspólnoty mieszkaniowe.