Rząd na posiedzeniu w czwartek "solidarnie" przyjął projekt budżetu na 2012 r. - poinformował premier Donald Tusk. Jak dodał, projekt przyjęto tak szybko, by budżet nie stał się przyczyną politycznych sporów w czasie kampanii wyborczej. "Budżet to są pieniądze wszystkich Polaków i chcielibyśmy, by w roku wyborczym możliwie oszczędzić budżetowi dyskusji i czysto politycznych sporów" - mówił na konferencji prasowej Tusk.

Reklama

Podkreślał, że to kolejny budżet w "trudnym, kryzysowym czasie", który konsoliduje finanse publiczne. "Weszliśmy na drogę konsolidacji, ścieśniania, oszczędzania, tak aby osiągnąć bezpieczny dla Polski próg deficytu i długu publicznego" - mówił premier. Jak dodał, budżet roku 2012 musi być także podporządkowany kolejnym oszczędnościom, aby coraz mniej publicznych pieniędzy wydawać tam, gdzie to nie jest niezbędne.

Powiedział też, że ministrowie jego rządu nie są zadowoleni z projektu budżetu na 2012 rok. "Każdy chciałby oczywiście więcej, ale jestem przekonany, że projekt budżetu nacechowany jest odpowiedzialnością" - dodał. Podkreślił, że jest to "trudny" projekt budżetu, ale "bezpieczny dla ludzi". "Skoro - uczciwie powiedzmy - nie możemy za dużo dać ludziom w czasie kryzysu, to przynajmniej w Polsce możemy cieszyć się z tego, że udaje się z roku na rok konstruować budżety, które dla ludzi nie są zbyt bolesne" - powiedział

"Chcemy mimo kryzysu zwiększyć i to wydatnie środki na to, co jest najbardziej prorozwojowe, a wiec na naukę. W roku 2012 zwiększymy nakłady o 9 proc. w porównaniu do roku 2011. To dużo pieniędzy. Ciągle za mało, żebyśmy się mogli tym szczycić w porównaniu do najbardziej rozwiniętych państw" - powiedział premier na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.

"Kontynuujemy program wyższych uposażeń dla nauczycieli. W 2012 r. osiągniemy ten pułap, jaki pragnęliśmy osiągnąć w ciągu czterech lat. Kryzys trochę, ale nie wiele przedłużył ten projekt i te podwyżki, jakie projektujemy w projekcie budżetu, to 3,8 proc. we wrześniu 2012" - powiedział Tusk. Zaznaczył, że podwyżki planowane na 2011 będą także zrealizowane. "To powinno oznaczać, że jeśli wliczymy w to także awans zawodowy nauczycieli (...) przygniatająca większość nauczycieli w 2012 r. uzyska per saldo 50-proc. wzrost wynagrodzeń w porównaniu do 2007 r." - podsumował.Rząd zaakceptował projekt budżetu na 2012 r.: dochody wyniosą 292.700.000 tys. zł, wydatki nie będą wyższe niż 327.700.000 tys. zł, a deficyt nie przekroczy 35.000.000 tys. zł. Projekt uwzględnia również budżet środków europejskich: dochody – 72.570.113 tys. zł i wydatki – 77.104.059 tys. zł. Jeśli chodzi o planowane przychody z prywatyzacji, to szacuje się, że w 2012 r. wyniosą one 10 mld zł.

Prognoza dochodów na 2012 r. oparta jest na przewidywanej w 2011 r. dynamice wzrostu PKB oraz planowanych zmianach systemowych. Na potrzeby projektu budżetu na 2012 r. przyjęto następujące założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych: wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 1,3 proc., realny wzrost PKB o 4 proc.; średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,8 proc., wzrost spożycia ogółem o 3 proc., realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej – 2,9 proc.

W 2012 r. zostanie ponownie zwiększony udział gmin we wpływach z podatku PIT: wzrośnie z 48,97 proc. do 49,24 proc. W przypadku CIT – ten udział pozostanie na poziomie z 2011 r., tj. 22,86 proc. Jeśli chodzi o najistotniejsze zmiany podatkowe planowane na 2012 r. będą to: zmiany podatku akcyzowego na węgiel i koks; korzystne dla podatników zmiany w zakresie płatności zaliczek na podatki dochodowe od działalności gospodarczej; zmiany w ordynacji podatkowej (dotyczące tzw. podatku Belki); wzrost akcyzy na papierosy o 4 proc.; wzrost VAT na odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt oraz obuwie dziecięce do 23 proc.

Dochody podatkowe wyniosą 269.427.010 tys. zł, tj. o 8,9 proc. nominalnie więcej niż w 2011 r. Na kwotę tę składają się dochody m.in. z następujących podatków:VAT – 132.500.000 tys. zł (o 7,1 proc. więcej niż w 2011 r.), akcyza – 63.480.000 tys. zł (wzrost o 8,1 proc.),CIT – 29.600.000 tys. zł (wzrost o 19,4 proc.), PIT – 42.400.000 tys. zł (wzrost o 9,6 proc.).

Dochody niepodatkowe wyniosą 21.502.569 tys. zł. Będą to m.in.: dochody z cła – 1.754.000 tys. zł, dochody z dywidend od udziałów Skarbu Państwa w spółkach oraz z wpłat z zysku – 2.153.500 tys. zł, opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe – 15.187.686 tys. zł, wpłaty jednostek samorządu terytorialnego – 2.407.383 tys. zł, dochody ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi wyniosą 1.770. 421 tys. złDo ustalenia wydatków budżetowych na 2012 r. wykorzystano tymczasową dyscyplinującą regułę wydatkową. Elementem wzmacniającym efekt tej reguły jest utrzymanie w 2012 r. zamrożenia funduszu wynagrodzeń we wszystkich jednostkach państwowej sfery budżetowej.

Poziom wydatków oszacowano na podstawie m.in. następujących założeń: wydatki na obronę narodową – co najmniej 1,95 proc. PKB z roku poprzedzającego rok budżetowy; waloryzacja emerytur i rent wskaźnikiem wynoszącym 104,2 proc.; wydatki na infrastrukturę transportu lądowego w wysokości nie niższej niż 18 proc. planowanych na 2012 r. wpływów z akcyzy od paliw silnikowych; subwencja dla samorządu terytorialnego obejmuje skutki podwyżek dla nauczycieli z 2011 r. oraz środki na sfinansowanie wzrostu ich wynagrodzeń o 2,2 proc. od września 2012 r.

W wydatkach zaplanowano także środki na finansowanie i współfinansowanie programów oraz projektów realizowanych z udziałem pieniędzy unijnych, a także środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA.