W komunikacie Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że znowelizowano ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, co umożliwiło zagwarantowanie wypłacalności depozytów Polaków do 50 tys. euro, czyli zgodnie z obecnym kursem - do ok. 230 tys. zł.

Uchwalono także ustawę o Komitecie Stabilności Finansowej. Według CIR ułatwi to - w razie nasilenia kryzysu - podejmowanie szybkich i skoordynowanych działań przez najważniejsze uprawnione do tego instytucje. CIR informuje też, że rząd przyjął rozwiązania umożliwiające zwiększenie dostępu mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorstw do finansowania zewnętrznego. Mają temu służyć nowelizacje ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Funduszu Poręczeń Unijnych oraz ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego.

Centrum zwraca też uwagę na przyjętą przez Sejm 9 stycznia 2009 r. ustawę o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym, która ma umożliwić pomoc dla instytucji rynkufinansowego, mających problemy z płynnością. Komunikat wskazuje, że rząd przyjął także rozwiązania w podatkach CIT i PIT, które umożliwiają szybsze rozliczanie kosztów prac badawczo-rozwojowych i zwiększają możliwość zaliczania do kosztów podatkowych wydatków na inwestycje w postaci jednorazowych odpisów amortyzacyjnych. Limit takich wydatków wzrośnie z 50 do 100 tys. euro dla małych podatników oraz firm rozpoczynających działalność w latach 2008-2010.

Ponadto dokonano też podwyższenia do 40 mld zł limitu gwarancji i poręczeń Skarbu Państwa. Rząd przyjął także program zwiększający kapitał funduszy pożyczkowych dla małych i średnich przedsiębiorstw z obecnych 888,5 mln zł do ok. 1,8 mld zł w 2013 r. W przypadku funduszy poręczeniowych kapitał zostanie podniesiony z 589 mln zł do ok. 1 mld zł. CIR wskazuje, że celem programu jest poprawa dostępu firmy do zewnętrznych źródeł finansowania.

Rząd przyjął też projekt nowelizacji ustawy o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych. Według CIR Skarb Państwa będzie mógł zawierać ze spółdzielniami mieszkaniowymi, będącymi jego dłużnikami, umowy odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia zadłużenia.

Według CIR, dzięki aktywności Urzędu Regulacji Energetyki i resortu skarbu udało się ochronić gospodarstwa domowe przed nadmiernym wzrostem cen energii w 2009 r. Wzrost taryf będzie niższy niż w 2008 r. i trzykrotnie niższy w stosunku do zamiarów energetyki, co pozwoli na pozostawienie w kieszeniach Polaków 1,5 mld zł.

Komunikat informuje też o przygotowaniu narzędzi dotyczących Rezerwy Solidarności Społecznej (w wysokości 1.140 mln zł) w celu wsparcia najsłabszych, szczególnie narażonych na skutki ewentualnego spowolnienia gospodarczego. CIR zwraca też uwagę, że budżet zaoszczędzi 19,7 mld zł, ale ograniczenia nie obejmą m.in. rent, emerytur i płac.

Rząd przyjął także projekt ustawy o rekapitalizacji instytucji finansowych. Przewiduje on, że Skarb Państwa będzie mógł udzielać gwarancji instytucjom finansowym, które są zagrożone utratą płynności finansowej.