Benchmarking pomaga odpowiedzieć firmom na zasadnicze pytania:

● dlaczego inni działają lepiej?

● co możemy zrobić, abyśmy mogli udoskonalić nasze obszary działania?

● czego możemy się nauczyć od tych, którzy są liderami w swojej dziedzinie?

● w jaki sposób i jakich błędów unikać?

● jakie rozwiązania powinniśmy zastosować?

Dostarcza on praktycznych informacji na temat procesów, procedur, kosztów, struktury organizacyjnej, strategii, produktów czy usług w odniesieniu do konkurencji czy branży. To nie tylko sposób na wprowadzenie jednostkowych usprawnień, ale proces wdrażania nowej strategii w firmie.

Liczby nie kłamią

O ogromnych korzyściach płynących z zastosowania benchmarkingu w firmach świadczą też liczby. Według przeprowadzonego kilka lat temu przez PricewaterhouseCoopers badania z serii Trendsetter Barometer, firmy korzystające z benchmarkingu rozwijają się prawie o 70 proc. szybciej i osiągają o 45 proc. wyższą produktywność. Ponadto przedsiębiorstwa stosujące benchmarking zatrudniają mniej pracowników i osiągają wyższe przychody, niż przedsiębiorstwa, nieprowadzące benchmarkingu.

Pozyskać informacje

Wdrażanie benchmarkingu w przedsiębiorstwach wiąże się z koniecznością pozyskania wielu danych. Nie chodzi tylko o zgromadzenie informacji z własnej firmy, ale także o dostęp do najbardziej aktualnych danych z branży czy z konkurencji. Firmy prowadzące badania benchmarkingowe dysponują bogatą bazą z podziałem na obszary, sektory i kraje. Decydując się na analizę benchmarkingową, korzystamy z tej bazy. Źródła informacji w benchmarkingu mogą być bezpośrednie (takie jak raporty i publikacje wewnętrzne, własna baza danych, prospekty reklamowe) albo pośrednie (sektorowe bazy danych, urzędy statystyczne, biura konsultingowe).

Porównaj się z innymi

Jednym z narzędzi benchmarkingowych jest Benchmark Index. Dzięki nim przedsiębiorcy mogą uzyskać informacje o stanie swojego biznesu. To także skuteczne narzędzie wsparcia dla skuteczności Systemu Zarządzania Jakością. Głównymi zaletami benchmarkingu prowadzonego z wykorzystaniem Benchmark Index są m.in.:

● zapoznanie się i nauka metod benchmarkingu,

● uczenie się od innych i zastosowanie najlepszych praktyk w odniesieniu do własnej firmy,

● identyfikacja najlepszych praktyk, tzw. best practice,

● pozycjonowanie własnych osiągnięć. Więcej o Benchmark Index na stronach 23.

Analizę benchmarkingową można również realizować z wykorzystaniem IBM Benchmarking Program. To badanie, którego efektem jest prezentacja wartości wskaźników efektywności w porównaniu z wartościami osiąganymi przez inne przedsiębiorstwa. Analiza obejmuje m.in. ocenę efektywności, wskazuje na źródła zidentyfikowanych nieefektywności oraz sugeruje możliwe działania naprawcze.

Zbadaj kondycję firmy

Dzięki benchmarkingowi można porównać swoją sytuację ekonomicznofinansową ze średnią w branży. Tak jest w przypadku projektu „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych”, w ramach którego stworzono narzędzie ebarometr. To portal internetowy umożliwiający prognozowanie kondycji przedsiębiorstw. System benchmarkingu w tym przypadku obejmuje wiele wskaźników skalkulowanych na podstawie danych z urzędów statystycznych. Są to średnie wartości wskaźników sytuacji ekonomicznohandlowej oraz najważniejszych poszczególnych pozycji z bilansu i rachunku wyników. Są one kalkulowane jako średnie wartości bezwzględne oraz średnie wartości stopy zmian wskaźników i wielkości finansowych w kolejnych okresach. Przedsiębiorca po zalogowaniu do portalu (www.ebarometr.pl) może porównać wskaźniki swojej firmy i porównać je na tle konkurencji. Najważniejsze zalety ebarometru:

● identyfikowanie potencjalnych zagrożeń. Pozwala jednoznacznie i szybko wskazywać, co może stanowić zagrożenie dla firmy. Umożliwia przedstawienie, jak wygląda sytuacja ekonomiczna w firmie,

● łatwość posługiwania się systemem. Jest prosty, czytelny i skierowany do szerokiej grupy odbiorców,

● możliwość zdiagnozowania sytuacji w wielu obszarach działania firmy. Jest uniwersalny i elastyczny.

Zdaniem eksperta

Im więcej firm porównamy, tym pełniejszy obraz rynku uda się nam stworzyć. Benchmarking jest jedną z najważniejszych metod w zarządzaniu strategicznym – mówi Michał Górzyński z firmy CASE Doradcy Sp. z o.o., koordynator ds. partnerstwa międzynarodowego w ramach projektu „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych”. Pozwala on określić pozycję firmy względem innych uczestników rynku bądź też średniej dla sektora oraz zidentyfikować jej słabe i mocne strony. Im więcej tych firm porównujemy, tym lepiej. Dane, które spłyną z firm, stworzą bazę do porównywania się z innymi. Metodę benchmarkingu od wielu lat stosuje się za granicą. W Polsce – tylko w określonym zakresie i w określonych obszarach. Dość dużym problemem jest brak aktualnych, czytelnych danych, publikowanych w krótkich odstępach czasu, które umożliwiłyby porównywanie się z innymi firmami na bieżąco. Brakuje także ogólnie dostępnych analiz gospodarczych i badań rynkowych. W Czechach funkcjonuje bardzo ciekawy system ratingowy oparty na benchmarkingu wdrożony przez Praską Izbę Gospodarczą we współpracy z kilkoma dużymi bankami. Ma na celu uwiarygodnienie zdolności kredytowej małych i średnich przedsiębiorstw. Firmy przesyłają swoje dane i w ciągu kilku dni otrzymują ocenę zdolności kredytowej, a także informacje na temat obszarów działalności, które wymagają poprawy. System ten tworzony jest właśnie przy wykorzystaniu benchmarkingu.