Kancelaria Prezydenta podała w komunikacie, że nowelizacja wdraża do prawa polskiego przepisy unijnej dyrektywy w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami.

Reklama

"Pomimo zastosowania w polskim prawie wymienionej dyrektywy Komisja Europejska przedstawiła w 2006 r. zarzuty i wezwała nasz kraj do usunięcia zaistniałych, w jej opinii, nieprawidłowości" - informuje kancelaria.

Zgodnie z komunikatem ustawa doprecyzowuje istniejące w polskim prawie regulacje w dotyczące transgranicznego sponsorowania instytucji pracowniczych programów emerytalnych, które budzą wątpliwości Komisji Europejskiej.

"W wyniku zmian pracownicze fundusze emerytalne będą mogły przyjmować składki opłacane przez zagranicznych pracodawców będących założycielami lub akcjonariuszami pracowniczych towarzystw emerytalnych, które pracują w oparciu o system zdefiniowanego świadczenia, tj. ubezpieczeniowego, albo w oparciu o system hybrydowy, tj. kapitałowy z elementem ubezpieczeniowym" - napisano.

Składki te, na podstawie umowy z zakładem ubezpieczeń na życie, będą przekazywane w całości lub w części na pokrycie ryzyk biometrycznych lub gwarancji zarówno wyników inwestycyjnych, jak i danego poziomu świadczeń, w przypadku gdy program pracodawcy zagranicznego takie ryzyka obejmuje.

Zgodnie z ustawą aktywa związane z wykonywaniem obowiązków wynikających z umowy nie będą mogły być przedmiotem egzekucji skierowanej przeciwko zakładowi ubezpieczeń na życie, nie będą też objęte postępowaniem układowym, a także nie będą mogły wchodzić w skład masy upadłości zakładu ubezpieczeń.

Ustawa zawiera też przepisy, które szczegółowo określają warunki umowy o przyjmowanie składek, jaką pracowniczy fundusz może zawrzeć z wybranym zakładem ubezpieczeń na życie, do którego będzie przekazywać w całości albo w części składki pracowników zagranicznych.

Zmiany zaczną obowiązywać 1 stycznia 2012 r.