Przedstawiciele rządu mówią o 90% normalnego wynagrodzenia wypłacanego jako chorobowe. Ale mowa jest także o zasiłku chorobowym 100%. Rośnie grono przeciwników tego rozwiązania z uwagi na ludzką nieuczciwość. Pracownicy - znający praktykę w swoich firmach - wprost mówią: "Moi nieuczciwi koledzy wydłużą sobie urlop przez fikcyjne L4, a ja będę znowu musiał iść na nadgodziny. Nie chcę nadgodzin, wole rodzinę."

Reklama

Zasiłek chorobowy 2024 r. - jak jest dzisiaj (33 dni i 80%, wyjątkowo 100%)

Dziś pracodawcy przez 33 dni finansują chorobowe pracowników lub 14 dni w przypadku osób w wieku 50 lat (i więcej), dopiero od 34 dnia zasiłek płaci ZUS. Wskazane 33 dni budzą od lat protesty przedsiębiorców. Wiedzą powszechną jest przecież, że nie każdy osoba przedstawiająca L4 jest rzeczywiście chora – w praktyce zdarza się (i nie są to sytuacje incydentalne), że czym innym jest choroba, a czym innym zwolnienie lekarskie. A płacą za to przedsiębiorcy.

Drugim charakterystycznym elementem zasiłku chorobowego jest niższa stawka płatności dla pracownika niż pensja - wszyscy znamy stawkę 80%. I wszyscy wiemy dlaczego jest. To blokada fikcyjnego chorowania na L4 przez nieuczciwych pracowników. Stawka 80% prowadzi też do powszechnej patologii jaką jest przychodzenie do pracy chorych osób, które nie chcą stracić przez chorobę 20%. Akceptacja dla tego zjawiska spadła radykalnie w związku z pandemią. I dziś przeziębiony pracownik jest często odsyłany przez pracodawcę do domu - nie pozwala mu się pracować między zdrowymi osobami, które może zarazić.

Kobiety w ciąży i poszkodowani w pracy już dziś mają 100%

Są wyjątki (na korzyść pracownika) od zasady 80%.

Wynagrodzenie z zasiłku chorobowego w wysokości 100% pracownik otrzymuje tylko w przypadkach zdrowotnych konsekwencji:
• wypadku w drodze do pracy lub z pracy,
• choroby przypadającej w czasie ciąży.

Reklama

ZUS tak informuje o tych sytuacjach:

"Jeżeli przyczyną niezdolności do pracy jest wypadek przy pracy albo choroba zawodowa, to przysługuje Ci zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru. W tej samej wysokości dostaniesz zasiłek chorobowy także wtedy, gdy niezdolność do pracy jest konsekwencją późniejszych następstw wcześniej stwierdzonego wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Jeśli masz prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego w wysokości 100% podstawy wymiaru, to przysługuje on w tej samej wysokości z każdego tytułu do ubezpieczenia."

L4 w 100% płatne? Jak kobiety w ciąży i pracownicy po wypadkach? Chorobowe pracownika będzie płatne jak urlop? Bez limitu 26 dni rocznie?

Min. rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk przekazała mediom (m.in. DGP) następujące informacje o zasiłku chorobowym po nowelizacji:

1) Pracownicy płacą 100% składki ubezpieczenia chorobowego - dlaczego więc otrzymują zasiłek chorobowy na poziomie 80% wynagrodzenia.

2) 80% zasiłku to sankcja (dla pracownika bo popełnił "zawinienie", że zachorował).

3) Płacenie 33 dni za chorobę pracownika jest sankcją dla pracodawcy (za to, że jego pracownik zachorował musi zapłacić z własnych pieniędzy)

4) W celu eliminacji nadużyć muszą być wprowadzone inne zasady dla małych i dużych firm.

Tematem zajął się także zaprzyjaźniony portal Infor.pl:

Zasiłek chorobowy już nie 80%. L4 w 100% płatne? Jak dla kobiet w ciąży i po wypadkach? Jak przy urlopie wypoczynkowym?

Jak to działało w okresie, gdy policjanci mieli zasiłek chorobowy w wysokości 100%

Tak było do 2014 r. 1 czerwca 2014 r. zaczęła obowiązywać ustawa o L-4 redukująca zasiłek chorobowy do 80% także u mundurowych. Zrównano zasady zwolnień lekarskich żołnierzy, policjantów, strażaków, pograniczników, więzienników, funkcjonariuszy służb specjalnych i BOR-u z tymi, które obowiązują w systemie powszechnym. Mundurowi wywalczyli, że zaoszczędzone w ten sposób pieniądze przeznaczono w całości na nagrody w ramach funduszu nagród i zapomóg.

Takie były założenia tamtej nowelizacji przepisów przeprowadzonej 10 lat temu:

  • Funkcjonariusze i żołnierze, którzy są na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby, która nie ma związku ze służbą otrzymają 80% uposażenia (aktualnie obowiązujące przepisy przewidują 100% uposażenia);
  • Pomniejszone uposażenie będzie wypłacane tylko w sytuacjach, gdy zwolnienie lekarskie jest wynikiem choroby, która nie ma związku ze służbą;
  • Funkcjonariusze i żołnierze będą otrzymywać 100% uposażenia jeśli są na zwolnieniu lekarskim m.in. z powodu: choroby lub wypadku mającego związek ze służbą, choroby przypadającej w czasie ciąży, choroby podczas służby poza granicami kraju lub w przypadku gdy choroba jest wynikiem działań o charakterze bohaterskim.;
  • Funkcjonariusze i żołnierze, którzy przebywając na zwolnieniu lekarskim będą pracować zarobkowo lub wykorzystywać zwolnienie niezgodnie z jego celem, stracą prawo do uposażenia za cały okres tego zwolnienia;
  • Ustawa obejmie: policjantów, żołnierzy, strażaków, funkcjonariuszy Straży Granicznej, BOR, CBA i ABW, Służby Więziennej, AW, SKW i SWW.

Obecnie problem "czy 100%, czy też 80% zasiłku chorobowego dla policjanta" reguluje art. 121b ustawy o Policji. Przepis wprowadza m.in. takie zasady:

Jeżeli zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym policjant jest zwolniony od zajęć służbowych z powodu:

1) wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby,

2) choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby,

3) wypadku w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby,

4) choroby przypadającej w czasie ciąży,

5) poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów,

6) oddania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi lub z powodu badania lekarskiego dawców krwi,

7) przebywania na obserwacji w podmiocie leczniczym w wyniku skierowania przez komisję lekarską,

8) stwierdzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, przy czym stwierdzone zakażenie lub zachorowanie powstało w związku z wykonywaniem zadań służbowych w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii z powodu tej chorob

- zachowuje on prawo do 100% uposażenia.

Prawo do 100% uposażenia przysługuje również wtedy, gdy policjant został zwolniony od zajęć służbowych:

1) podczas oddelegowania do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym, o którym mowa w art. 145a ust. 1 pkt 1-3;

2) w wyniku popełnienia przez inną osobę umyślnego czynu zabronionego w związku z wykonywaniem przez policjanta czynności służbowych, stwierdzonego orzeczeniem wydanym przez uprawniony organ;

3) na skutek czynów o charakterze bohaterskim dokonanych w szczególnie niebezpiecznych warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem życia lub zdrowia, w obronie prawa, nienaruszalności granic państwowych, życia, mienia lub bezpieczeństwa obywateli;

4) na skutek podlegania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, jeżeli podleganie tej kwarantannie lub izolacji powstało w związku z wykonywaniem zadań służbowych w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii z powodu tej choroby.