Kim jest pracownik młodociany

Młodocianym w rozumieniu kodeksu pracy jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Jeśli chcesz podjąć pracę jako pracownik młodociany, pamiętaj, że musisz: mieć co najmniej ukończoną ośmioletnią szkołę podstawową oraz posiadać świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca, którą chcesz wykonywać, nie zagraża Twojemu zdrowiu! Inaczej nie będziesz mógł pracować na podstawie umowy o pracę. Wyjątkowo dopuszczalne jest zatrudnienie osób: które ukończyły 15 lat i nie ukończyły ośmioletniej szkoły podstawowej; niemających 15 lat, które ukończyły ośmioletnią szkołę podstawową; niemających 15 lat, które nie ukończyły ośmioletniej szkoły podstawowej. Wyjątki wskazane powyżej szerzej uregulowane zostały w Kodeksie pracy.

Pamiętaj, pracodawca ma obowiązek zapewnić Ci opiekę i pomoc, niezbędną dla ich przystosowania się do właściwego wykonywania pracy. Ma także bezwzględny obowiązek przeszkolić Cię w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Reklama
Reklama

Jakie prace możesz wykonywać

Pracownicy młodociani mogą wykonywać tylko prace lekkie, które nie powodują zagrożenia dla życia, zdrowia, a także dla rozwoju psychofizycznego. Nie mogą też przeszkadzać w wykonywaniu obowiązku szkolnego. Wykaz lekkich prac określa pracodawca po uzyskaniu zgody lekarza medycyny pracy. Wykaz ten musi być też zatwierdzony przez właściwego inspektora pracy. Z wykazem prac lekkich, jakie będziesz mógł wykonywać, pracodawca ma obowiązek zapoznać Cię zanim rozpoczniesz pracę. Mogą to być na przykład prace prace biurowe jak obsługa komputera, telefonu, faksu, przenosić dokumentację i sprzęt biurowy, ale z uwzględnieniem ograniczenia dźwigania ciężarów. Ponadto, możesz wykonywać takie prace jak prace porządkowe wokół budynków, sprzątać wnętrza i pomieszczenia, czy zbierać owoce, ale z uwzględnieniem ograniczenia dźwigania ciężarów.

Ważne

Pracodawca, który nie przestrzega przepisów dotyczących zatrudniania pracowników młodocianych – popełnia wykroczenie.

Młodzi pracują krócej

Jeśli masz ukończone 16 lat i podejmujesz pracę w czasie wakacji, twój wymiar czasu pracy nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu. Jeśli chcesz pracować u więcej niż jednego pracodawcy, pamiętaj, że ten wymiar czasu pracy obowiązuje łącznie u wszystkich pracodawców. Pracodawcy, nie wolno zatrudniać Cię w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej. Pracodawca ma obowiązek udzielić młodocianemu przerwy w pracy obejmującej porę nocną, która wynosi 14 godz., a w każdym tygodniu prawo do co najmniej 48 godz. nieprzerwanego odpoczynku, który powinien obejmować niedzielę

Forma zatrudnienia

Podczas wakacji możesz pracować na podstawie następujących umów:

  • umowa o pracę na czas określony;
  • umowa z agencją pracy tymczasowej;
  • umowa zlecenie;
  • umowa o dzieło.

Ważne

Od 1 stycznia 2024 r. kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 4242 zł, a od 1 lipca 2024 r. będzie wynosiła 4300 zł.

Od 1 stycznia 2024 r. minimalna stawka godzinowa wynosi 27,70 zł, a od 1 lipca będzie wynosiła 28,10 zł.