Ze wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2023. wynika, że liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy wynosiła 68 tys. 663, a wskaźnik wypadkowości wynosił 4,9.

Statystyczny poszkodowany

Statystycznym poszkodowanym był pracownik z grupy zawodowej: operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych (10 proc. ogółu poszkodowanych), a ze względu na sekcję PKD - górowało przetwórstwo przemysłowe z 32,2 proc.

Najczęściej pracownik ulegający wypadkowi przy pracy, pracował stosunkowo krótko, gdyż 30,4 proc. poszkodowanych miała staż pracy 1 rok lub mniej.

Częściej wypadkom przy pracy ulegali mężczyźni. Stanowili oni 59,7 proc. wszystkich poszkodowanych. Kobiety stanowiły 40,3 proc.

Urazy dotyczyły najczęściej kończyn górnych (43,4 proc.) i były to rany oraz powierzchowne urazy stanowiące 47,9 proc. wszystkich wypadków.

Reklama
Statystyczny poszkodowany / GUS / Główny Urząd Statystyczny
Reklama

Poszkodowani w wypadkach wg sekcji PKD

Wśród poszkodowanych w wypadkach najwięcej osób zajmowało się przetwórstwem przemysłowym (32,2 proc.). Drugie miejsce z wynikiem 12,9 proc. przypadło sekcji: handel; naprawa pojazdów samochodowych, a trzecie opiece zdrowotnej i pomocy społecznej.

GUS / Główny Urząd Statystyczny

Przyczyny wypadków przy pracy

Prawie połowa wypadków przy pracy związana była z nieprawidłowym zachowaniem się pracownika i stanowiła 41,1 proc. wszystkich wypadków przy pracy. Na drugim miejscu znalazło się niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym przez pracownika (9,8 proc.), a na trzecim zdarzenie niezależne od pracodawcy lub pracownika, działanie osób trzecich lub zwierząt (9,4 proc.). Niewłaściwą organizację stanowiska pracy wskazano w 6,5 proc. przypadków wypadków przy pracy, a niestosowanie się do poleceń oraz do przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wskazano w 6,2 proc.

GUS / Główny Urząd Statystyczny