Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 540 tys. w lutym wobec 531 tys. miesiąc wcześniej. W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w lutym 7,5 proc.

Reklama

Jak bada Eurostat?

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, na koniec lutego 2021 r. wyniosła 6,5 proc.