Osoby uprawnione do świadczeń lub zasiłków przedemerytalnych oraz ich pracodawcy lub inni płatnicy składek zobowiązani są powiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych o przychodach z tytułu pracy zarobkowej podlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych (np. umowa o pracę, umowa-zlecenie czy pozarolnicza działalność gospodarcza) osiągniętych w roku rozliczeniowym 2007/2008. O obowiązku tym przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Reklama

Na podstawie przesłanej informacji o przychodach ZUS sprawdzi, czy przychód uzyskany w roku rozliczeniowym 2007/2008 spowoduje zmniejszenie wysokości świadczenia, zawieszenie prawa do świadczenia czy też uprawniony powinien otrzymać zwrot części świadczenia. O skutkach rocznego rozliczenia decyduje bowiem nie tylko wysokość uzyskanego przychodu, ale także wysokość świadczenia oraz to, w jakiej wysokości było ono wypłacane w rozliczanym okresie.

Zasady zawieszania i zmniejszania wysokości świadczeń i zasiłków przedemerytalnych określone zostały w art. 5 i 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (DzU nr 120, poz. 1252). Organ rentowy zawiesi lub zmniejszy wysokość świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, w przypadku gdy osoba uprawniona do jednego z tych świadczeń wykonuje pracę podlegającą obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym lub osiąga przychód z tytułu służby pełnionej w służbach mundurowych.

Przy ustalaniu przychodu wpływającego na zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia przedemerytalnego stosuje się art. 104 ustawy emerytalnej. Wprowadziła ona dwa progi zarobkowe. Pierwszy z nich określa. [dziura, niezrozumiałe!!!] Jest to kwota stanowiąca 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, ogłoszonego przez prezesa GUS do celów emerytalnych. Od 1 marca 2008 r. miesięczna dopuszczalna kwota przychodu wynosi 1345,60 zł (wzrosła z 1190,20 zł), a dopuszczalna roczna kwota przychodu 12-krotność miesięcznej czyli 16147,20 zł.

Druga z tych kwot to ustalana wskaźnikiem 70 proc. wskazanego wyżej wynagrodzenia. Od 1 marca 2008 r. wynosi ona 1883,80 zł, a graniczna roczna kwota przychodu 12-krotność miesięcznej czyli 22605,60 zł.

Ostateczne rozliczenie przychodu uzyskanego przez osobę uprawnioną do świadczenia następuje po zakończeniu roku rozliczeniowego ustalonego od 1 marca do ostatniego dnia lutego następnego roku kalendarzowego. Przeprowadzane jest ono w formie rozliczenia rocznego, a jego wynik zależy od tego, jaki przychód uzyskała osoba uprawniona w całym rozliczanym roku i w jakiej wysokości było wypłacane świadczenie lub zasiłek przedemerytalny.

Świadczenia i zasiłki przedemerytalne przysługują w pełnej wysokości, gdy łączna kwota przychodu i świadczenia w rozliczanym roku nie przekroczyła dopuszczalnej kwoty 14 282,40 zł (1190,20 zł miesięcznie). W przypadku przekroczenia dopuszczalnej kwoty świadczenie (zasiłek) w całym rozliczanym roku podlega zmniejszeniu, pod warunkiem że łączna kwota przychodu nie była wyższa niż roczna kwota graniczna, czyli 19 994,40 zł (1666,20 zł). Jeżeli przychód jest wyższy, świadczenie (zasiłek) podlega zawieszeniu.

Jak informuje ZUS, rozliczeniu rocznemu nie podlega świadczenie przysługujące w kwocie przekraczającej dopuszczalną kwotę przychodu (1190,20 zł). Świadczenie to niezależnie od wysokości uzyskiwanego przychodu podlega zawieszeniu w każdym miesiącu, w którym osiągany jest przychód.

Świadczenie przedemerytalne ustalane na podstawie ustawy z 30 kwietnia 2004 r. przysługuje w wysokości wynoszącej od 1 marca 2008 r. 757,79 zł .

Jeżeli świadczenie to przyznawane jest osobie uprzednio uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy, a więc osobie, która prawo do tego świadczenia nabyła na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z 30 kwietnia 2004 r., wysokość tego świadczenia ustalana jest w kwocie renty, nie wyższej jednak niż 757,79 zł (od 1 marca 2008 r.).

Świadczenie przedemerytalne podlega okresowej waloryzacji, która przeprowadzana jest na zasadach i w terminach przewidzianych w ustawie emerytalnej.