W komunikacie banku czytamy: "Zarząd Idea Bank S.A. (...) w dniu 19 czerwca 2019 roku, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (...), podjął uchwałę o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych i rozpoczęciu procedury konsultacji w sprawie zwolnień grupowych".

Reklama

Dodano, że "zamiarem Zarządu Banku jest rozwiązanie umowy o pracę z maksymalnie 750 pracownikami Banku, w okresie do 31 grudnia 2019 r.". Jak podano, powodem planowanych zwolnień grupowych jest konieczność restrukturyzacji kosztów działania, w tym redukcja poziomu i kosztów zatrudnienia w banku.

W styczniu 2019 roku Getin Noble Bank i Idea Bank uzgodniły i podpisały plan połączenia, które nastąpić ma poprzez przeniesienie całego majątku GNB jako spółki przejmowanej na Idea Bank jako spółkę przejmującą. Getin Noble Bank i Idea Bank informowały także, że podjęły działania mające na celu pozyskanie inwestora finansowego, który dokapitalizowałby połączony bank.

Pod koniec maja Getin Noble Bank oceniał, że istotnie zmalała szansa na doprowadzenie do połączenia z Idea Bankiem. W opinii banku, jedynym możliwym scenariuszem, w którym połączenie byłoby w opinii zarządu banku możliwe, miało być pozyskanie zewnętrznego inwestora finansowego i istotne dokapitalizowanie banku, który miałby powstać z połączenia Getin Noble Banku z Idea Bank, gdyby takie połączenie było elementem uzgodnionej struktury transakcji w ramach poszukiwań inwestora zewnętrznego.

31 maja Komisja Nadzoru Finansowego odmówiła wydania zezwolenia na połączenie Idea Banku z Getin Noble Bankiem poprzez przeniesienie całego majątku GNB na Idea Bank. W uzasadnieniu decyzji stwierdziła, że połączony bank nie będzie spełniał wszystkich wymogów regulacyjnych w zakresie adekwatności kapitałowej i nie zapewni bezpieczeństwa środków gromadzonych w połączonych bankach oraz praw ich klientów.

Reklama

W ocenie KNF wątpliwości budziła wiarygodność i możliwość realizacji działań założonych w przedłożonym biznesplanie połączonego banku, a zmierzających do spełnienia wymogów kapitałowych. Miało to podważać zasadność samego procesu łączenia Getin Noble Bank z Idea Bank, opartego przede wszystkim na założeniu dokapitalizowania połączonego banku przez nowego inwestora.