Do ilu dni urlopu ma prawo zatrudniony?

Reklama

Coroczny, płatny, nieprzerwany urlop wypoczynkowy przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę. Wymiar urlopu jest uzależniony od stażu pracy w danej firmie i może wynosić 20 dni (jeśli okres zatrudnienia trwa krócej niż 10 lat) lub 26 dni (jeśli okres zatrudnienia trwa co najmniej 10 lat). Urlop powinien być przy tym udzielony najpóźniej do 30 września roku następującego po roku, w którym pracownik zyskał do niego prawo.

Na wniosek zatrudnionego urlop może zostać podzielony na części. W takim jednak przypadku jedna z części urlopu powinna wynosić nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Na jakich zasadach udzielany jest urlop?

Zgodnie z prawem pracy urlopy powinny być udzielane z uwzględnieniem planu urlopów. Sporządza go pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników oraz konieczność zagwarantowania normalnego toku pracy. Zatrudniający nie ma jednak obowiązku przygotowania takiego planu. Może z tego zrezygnować, jeśli organizacja związkowa wyraziła na to zgodę. Dotyczy to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem, tj. na jego wniosek.

Co powinien zawierać wniosek o urlop?

Forma wniosku urlopowego nie została sprecyzowana w Kodeksie Pracy. Prawo nie narzuca także sposobu dostarczenia pisma pracodawcy. Są one uzależnione od wewnątrzzakładowych regulacji. Zasadniczo przyjmuje się jednak, iż pismo takie powinno zawierać podstawowe dane pracownia oraz pracodawcy (imię, nazwisko, posada), datę i miejscowość sporządzenia wniosku, prośbę o udzielenie urlopu wypoczynkowego ze wskazaniem dokładnego terminu (od dnia ……… do dnia …..) i podaniem wymiaru. Pracownik powinien też zwieńczyć wniosek własnoręcznym podpisem.

Kiedy pracodawca ma prawo przesunąć termin urlopu?

Pracodawca może nie zgodzić się na zaproponowany we wniosku termin urlopu, jeśli nieobecność podwładnego spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy. Do takiej sytuacji mogłoby dojść, np. w razie kontroli w firmie, wystąpienia awarii, której nie jest w stanie usunąć inny pracownik czy choroby osoby na podobnym stanowisku, która miała zastępować pracownika w czasie jego urlopu.

Kiedy pracodawca musi przesunąć urlop pracownika?

Przepisy przewidują też okoliczności, kiedy pracodawca musi przesunąć urlop pracownika na inny termin. Są to:

  • czasowa niezdolność do pracy wskutek choroby,
  • odosobnienie w związku z chorobą zakaźną,
  • powołanie na ćwiczenia wojskowe lub na przeszkolenie wojskowe albo stawienie się do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, na czas do 3 miesięcy,
  • urlop macierzyński.

Kiedy pracownik może zmienić termin urlopu?

Pracownik także ma prawo przesunąć ustalony termin urlopu wypoczynkowego, jeśli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności. W tym celu musi złożyć odpowiedni wniosek, w którym wskaże na powody, dla których jego prośba o zmianę daty terminu urlopu powinna zostać przyjęta.

Reklama